Newsletter 02-03/2015

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 697 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 693 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia składu kolegium elektorów do wyboru organów jednoosobowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie  Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia. Czytaj więcej.
 5. Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 182 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawieoceny okresowej, w roku 2015, nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 179 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany nazwy Katedry Katastru i Zarządzania Przestrzenią na Katedrę Analiz Geoinformacyjnych i Katastru. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 178 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie polityki kadrowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A Nr 177 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „urbanistyka” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A Nr 173 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego, ze zmianą wniesioną uchwałą nr 151 Rady Wydziału z dnia 10 września 2014 roku. Czytaj więcej.
 6. U C H W A Ł A Nr 172 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 243 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016. Czytaj więcej.
 7. U C H W A Ł A Nr 169 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie. Czytaj więcej.
 8. DECYZJA  nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 9. DECYZJA nr 1/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego SCITUS. Czytaj więcej.
 10. DECYZJA nr 2/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie powołania rad jednostek organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2015-2019. Czytaj więcej.
 11. DECYZJA nr 3/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Podwyżek w roku 2015. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Podwyżki projakościowe 2015. Czytaj więcej.
 2. Uwzględnienie w bibliografii prac dyplomowych publikacji opiekuna pracy. Czytaj więcej.
 3. Dr inż. Hubert Kryszk ODDA NAGRODĘ choremu studentowi! Czytaj więcej.
 4. Instrukcja numerowania faktur faktur w UWM obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. Czytaj więcej.
 5. Wybory uzupełniające 2015. Czytaj więcej.
 6. Platformy Informacji o Naukowcach WGIPB - Karta Jednostki, Karta Naukowca. Czytaj więcej.
 7. Wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowejCzytaj więcej.
 8. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 9. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 10. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Konferencja  Naukowo – Techniczna „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym”. Czytaj więcej.
 2. Konferencja "Społeczeństwo, Dobra i Regiony w świecie globalizacji". Czytaj więcej.
 3. Konferencja - "WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI". Czytaj więcej.
 4. Konferencja Naukowa: Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej. Czytaj więcej.
 5. IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.