Sylwetka absolwenta


Kierunek: Geodezja i Kartografia

Studia Pierwszego Stopnia

Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania działań z zakresu rozwoju nieruchomości.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

 

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.
Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Specjalność: Zdalne Systemy Pomiarowe

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; wiedzę o możliwościach integracji systemów pomiarowych; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i systemów informacji o środowisku; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz geomatyki; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych w tym zintegrowanymi systemami pomiarowymi, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach zajmującymi się pozyskaniem danych wielospektralnych działających na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo po odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia Drugiego Stopnia

Specjalność: Geodezja Gospodarcza

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja

Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; określania wartości nieruchomości i wartości podmiotów gospodarczych; opracowywania dokumentów strategicznych dotyczących nieruchomości; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.
Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego (warunkiem jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości).

Specjalność: Geodezja i Nawigacja Satelitarna (Geodezja Satelitarna i Nawigacja)

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Kataster Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; nowoczesnego udostępniania danych ewidencyjnych, prowadzenia prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja Inżynieryjna

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołem i pracy w zespole, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie, prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji, oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja i technologie informatyczne

 

Absolwent kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i technologie geoinformatyczne jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki.
Kompetencje absolwenta: pozyskiwanie danych metodami (geionformatycznymi): geodezyjnymi, kartograficznymi, informatycznymi, teledetekcji i fotogrametrycznymi; tworzenie, zarządzanie i prowadzenie mapy numerycznej w zakresie sektora prywatnego i publicznego; programowanie w różnych językach własnych aplikacji komputerowych, a także ulepszanie już istniejących w zależności od potrzeb firmy; podejmowanie decyzji urzędowych na podstawie analiz danych w systemach GIS; tworzenie geowizualizacji; tworzenie baz danych na potrzeby GIS; zarządzanie aplikacjami specjalistycznymi na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru).
Absolwent jest specjalistą w zakresie: zaawansowanych metod opracowania obserwacji, nowoczesnych technik pomiarowych: skaning laserowy, pomiary satelitarne GPS i RTK, grawimetria, tworzenia baz danych oraz ich zarządzaniem, informatycznych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, zarządzania i aktualizacji w systemach mapy numerycznej, znajomości oraz wykorzystaniem języków programowania na potrzeby GIS, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych, technik geowizualizacji, prezentacji danych przestrzennych w Internecie.
Absolwenci może podejmować pracę w: sektorze prywatnym w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych, kartograficznych oraz w administracji publicznej wszystkich szczebli. Absolwenci są przygotowani do prac związanych z produkcją geodezyjną jak też do projektowania, tworzenia, zarządzania i zasilania systemów informacji przestrzennej, a także analizowania i podejmowania decyzji na podstawie tych systemów. Branże, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie to: geodezja, środowisko, rolnictwo, budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, urbanistyka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, inżynieria środowiska, administracja, zarządzanie sieciami uzbrojenia terenu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geoinformatics (Geoinformatyka) (tylko język angielski)

 

Absolwent specjalności Geoinformatyka/Geoinformatics jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki. Absolwent specjalizuje się w zaawansowanych metodach opracowania obserwacji, nowoczesnych technikach pomiarowych: skaningu laserowym, pomiarach satelitarnych GNSS, geodezji fizycznej i grawimetrii, tworzeniu baz danych oraz ich zarządzaniem, informatycznych metodach pozyskiwania i przetwarzania danych, zarządzaniu i aktualizacji systemów map cyfrowych: zasadniczych, topograficznych i tematycznych, znajomości oraz wykorzystaniu języków programowania na potrzeby GIS, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych, technikach geowizualizacji, prezentacji danych przestrzennych w Internecie.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może zostać zatrudniony w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach lub firmach związanych z szeroko pojmowaną geoinformacją, w których tworzy się lub wykorzystuje specjalistyczne aplikacje, przeznaczone do prac z wykorzystaniem danych przestrzennych na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, transportu, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru) i wielu innych dziedzinach.

 

Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; opracowania i realizacji opracowań z zakresu zarządzania strategicznego w gminie, realizacji procedur i procesów związanych z gospodarką niskoemisyjna; zintegrowanego rozwoju przestrzennego miasta i jego otoczenia; wykorzystania zasobów danych przestrzennych; efektywność gospodarowania i analiz statystycznych w sektorze nieruchomości; postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego związanego z sektorem nieruchomości; gospodarki komunalnej; partycypacji społecznej i rozwiązywania konfliktów przestrzennych; obsługi inwestora w sektorze nieruchomości;  określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki komunalnej; posługiwania się nowoczesnymi technikami analizy danych przestrzennych oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; określania wartości nieruchomości na potrzeby procesów gospodarowania nieruchomościami; opracowywania dokumentów strategicznych dotyczących nieruchomości; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności nieruchomości, miast, gmin i regionów; rozumie procesy partycypacji społecznej i rozumie potrzeby w zakresie rozwiązywania konfliktów przestrzennych; zna podstawowe zasady postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w podmiotach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Studia Pierwszego Stopnia

Specjalność: Gospodarka przestrzenna

 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego szczególnie w aspekcie ekonomicznym, przyrodniczym, społecznym i technicznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych); opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni w nawiązaniu do posiadanych jej zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów; planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 i 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

 

Absolwent posiada posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, administracyjnego i upadłościowego, budownictwa, marketingu, socjologii i psychologii, rynku nieruchomości, inwestowania w nieruchomości i oceny efektywności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz wiedzę o charakterze technicznym przy poszukiwaniu koncepcji rozwiązywania określonych problemów i przy potwierdzaniu słuszności posiadanej koncepcji inwestowania na rynkach nieruchomości lub rynkach alternatywnych.
Absolwent jest przygotowany do: oceny i opracowywania analiz kształtowania przestrzennego środowiska, analiz planowania przestrzennego i gospodarczego; udzielania fachowych porad o wielkości ryzyka związanego z operacjami finansowymi; świadczenia usług polegających na wykrywaniu problemów organizacyjnych przedsiębiorstw i formułowaniu strategii ich rozwiązania; udzielania porad w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym lub na rynkach alternatywnych, a także wykonywania ekspertyz w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej dotyczącej m.in.: obrotu nieruchomościami, oddawania w najem, zarządzania i planowania rozwoju nieruchomości, inwestowania i finansowania inwestycji, ustalania lokalizacji inwestycji, analiz w zakresie optymalnego wykorzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i indywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i programami pozwalającymi na prowadzanie analiz przestrzennych i ekonometrycznych w zakresie: systemów informacji przestrzennej, opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz określonego segmentu rynku, optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości, lokalizacji i możliwości lokalizacyjnych projektu inwestycyjnego, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju obszarów i nieruchomości, oraz wpływu inwestycji na otoczenie, analizy kosztów i korzyści danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i deweloperskiego.
Absolwent jest dodatkowo przygotowany do opracowywania: oceny aktualnego stanu rynku i perspektyw jego rozwojowych, oceny aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości, oceny opłacalności przeprowadzenia remontu czy modernizacji nieruchomości, strategii zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyka inwestowania w nieruchomości, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie źródeł finansowania inwestycji.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także o uprawnienia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po odbyciu praktyki zawodowej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, zasadami ładu przestrzennego, rozwoju zrównoważonego oraz z możliwościami technicznymi; opracowania dokumentów planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeni); opracowania analiz przestrzennych do celów społecznych i gospodarczych, opracowania specjalistycznych analiz inżynierskich, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem wymagań technicznych dla poszczególnych form zagospodarowania, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; sporządzania analiz dotyczących oceny i waloryzacji przestrzeni pod kątem przeznaczenia na różne cele planistyczne, sporządzania raportów oceny, waloryzacji i przekształcania krajobrazów obszarów wiejskich, miejskich i stref przejściowych; przygotowania ofert inwestycyjnych, podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni zgodnie z występującymi na jej obszarze zasobami o charakterze naturalnym i antropogenicznym, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności regionów, gmin i miast; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów obsługi; planowania systemów transportowych, rozwoju usług, w tym publicznych; podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz przy sporządzaniu opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; sporządzania dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko; udziału w procesie zarządzania województwami, powiatami, gminami i miastami, a także udział w podejmowaniu współpracy regionalnej (w tym z regionami europejskimi), oraz współuczestniczenie w opracowaniu programów rozwoju regionów, euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji (w tym celu publicznego); współpracy w opracowaniu programów rewitalizacji, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych; opracowania strategii kryzysowego zarządzania przestrzenią, szczególnie w sferze zagrożeń terrorystycznych, pożarowych, klimatycznych, epidemiologicznych, ekonomicznych itp.; stosowania w szerokim zakresie narzędzi programów Systemów Informacji Geograficznej (SIG) w analizach przestrzennych dotyczących wymienionych wyżej zagadnień oraz wykorzystywania narzędzi SIG do prezentacji wyników badań oraz wizualizacji rozwiązań planistycznych; stosowania SIG do dynamicznego zarządzania przestrzenią i zapobiegania zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym; wyceny nieruchomości, oceny efektywności inwestycji, wyceny krajobrazu i naturalnych zasobów odnawialnych.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach opracowujących rozwiązania projektowe i wizualizacje przestrzenne za pomocą nowoczesnych Systemów Informacji Geograficznej; zespołach zarządzania kryzysowego różnych jednostek administracji i służb mundurowych, agencjach nieruchomości; agencjach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

 

Specjalność: Urbanistyka

 

 Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.

Absolwent studiów: rozumie rolę urbanisty w kreowaniu przestrzeni; dysponuje wiedzą z zakresu teorii i praktyki urbanistyki, historii urbanistyki; posiada podstawową wiedzę z zakresu architektury, budownictwa, inżynierii lądowej, ekonomii, zarządzania, ochrony środowiska, socjologii; zna polski system planowania przestrzennego; zauważa i rozumie zróżnicowanie przestrzenne i krajobrazowe poszczególnych regionów oraz  specyfikę osadnictwa; posiada podstawową wiedzę z zakresu środowiska geograficzno-przyrodniczego i kulturowego, funkcjonowania sfery społecznej i gospodarczej, funkcjonowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; potrafi zdefiniować i ocenić stan istniejący oraz zachodzące procesy społeczno-gospodarcze i przestrzenne, a także prognozować ich wieloaspektowe skutki; posiada praktyczną wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz obszarów przejściowych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wymagań użytkowych i estetycznych oraz technicznych i prawnych; posiada umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów projektowych, zna procedury techniczno-budowlane i przebieg procesu inwestycyjnego oraz dostosowuje się do dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego; posiada umiejętność wykorzystania nowych technologii, w tym wyszukiwania danych, ich  przetwarzania i wizualizacji wyników w stopniu niezbędnym do tworzenia dokumentów w skali regionalnej i lokalnej; prezentuje wysoki poziom etyczny, rozumiejąc odpowiedzialność społeczną swoich działań; posiada umiejętności mediacyjne oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach opracowujących rozwiązania projektowe i wizualizacje przestrzenne za pomocą nowoczesnych Systemów Informacji Geograficznej; agencjach nieruchomości; agencjach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w roli pracownika pomocniczego w zespole, zarówno w pracowniach projektowych jak i w jednostkach administracji publicznej oraz innych instytucjach.

 

Studia Drugiego Stopnia

Specjalność: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania nieruchomościami, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; określania wartości praw do nieruchomości; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochroną i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury technicznej.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 

Specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania nieruchomościami, planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania nieruchomościami i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu zarządzania nieruchomościami; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów strategicznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu zarządzania nieruchomościami; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Specjalność: Zarządzanie Przestrzenią

 

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych. Absolwent ma kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz edukacyjne.
Absolwent jest przygotowany do: wykorzystywania oprogramowania GIS oraz innych programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia analiz geoinformacyjnych oraz w procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Potrafi czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności potrafi uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowejoi rządowej; w państwowych agencjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością Kraju; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie analitycznej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i prowadzenia prac badawczych.

Specjalność: Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania nieruchomościami, doradztwa i obsługi procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości,  planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania nieruchomościami, rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu zarządzania nieruchomościami i doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu  o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów strategicznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju, firmach deweloperskich, konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu zarządzania nieruchomościami i doradztwa inwestycyjnego, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


Specjalność: Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (tylko język angielski)

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania, zarządzania i wyceny nieruchomości, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju nieruchomości, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
Absolwent potrafi formułować i budować modele zjawisk przestrzennych i ekonomicznych; rozumie istotę i mechanizmy oddziałujące na funkcjonowanie organizacji, zna zasady, prawidłowości i instrumenty stosowane w procesie zarządzania, a także umiejętność opisu i analizy problemów związanych z zarządzaniem; posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań, metod i instrumentów polityki regionalnej państwa, regionu i UE; ocenia stan planistyczny nieruchomości ; umie wykorzystywać podstawowe instrumenty marketingu do promocji miast i regionów oraz zna podstawy prawne w procesach gospodarowania przestrzenią; potraf analizować trendy długoterminowe w procesach gospodarowania oraz umie identyfikować i oceniać problemy gospodarowania; posiada umiejętności określania różnych rodzajów wartości w zależności od przedmiotu i celu wyceny, umie wykorzystywać podstawowe narzędzia analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości oraz formułować stosowne wnioski; zna metody i techniki finansowania inwestycji w nieruchomości oraz potrafi wskazywać kluczowe czynniki związane z projektowanymi kosztami oraz przyszłą wartością nieruchomości; umie określać wysokość podatków i opłat od nieruchomości dla różnych celów; zna współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami oraz umie wskazywać rolę pośrednika na rynku nieruchomości oraz zarządcy w procesie zarządzania nieruchomościami; posiada umiejętności analizy systemów gospodarowania w mikro (nieruchomość), mezo (mały zasób) i makroskali (duży zasób) w ramach zrównoważonego rozwoju; umie identyfikować i oceniać efekty ekonomiczne i społeczne poszczególnych procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią i nieruchomościami; posiada umiejętności tworzenia algorytmów w procesie rozwoju nieruchomości oraz zna założenia i posiada umiejętność wykorzystania infrastruktury informacji przestrzennej.
Absolwent jest przygotowany do: określania wartości praw do nieruchomości; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; sporządzania strategii, planów i programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności nieruchomości i ich zasobów; zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu opłacalności i efektywności inwestowania w nieruchomości.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie doradzającej w sektorze nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się nieruchomościami; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 


Kierunek: Budownictwa

 

 
Studia Pierwszego Stopnia

Budownictwo

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo, w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskuje podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych i innych działach związanych z budownictwem.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 


Studia Drugiego Stopnia

 

Specjalność: Budowle i konstrukcje inżynierskie

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady projektowania obiektów betonowych, metalowych, murowych i drewnianych.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Budowa i eksploatacja dróg

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Budownictwo energooszczędne

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Inżynieria drogowa

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Kierunek: Inżynieria Kosmiczna

Specjalność: Inżynieria Kosmiczna

Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Kosmiczna na poziomie I stopnia jest przygotowanie absolwentów do wspomagania wszelkich prac związanych z projektowaniem, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. W związku z tym absolwenci mają gruntowne przygotowanie w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz znają bardzo dobrze podstawy elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Na wiedzę i umiejętności specjalistyczne absolwenta składa się opanowanie szeregu zagadnień związanych ze specyfiką przestrzeni kosmicznej: fizycznymi, technicznymi, jakościowymi i prawnymi uwarunkowaniami i wymogami dla urządzeń satelitarnych i obserwatoriów astronomicznych. Jednocześnie absolwenci dobrze orientują się w zastosowaniach satelitów i znają aktualne trendy w rozwoju technik satelitarnych oraz nowych technologii w ogóle.

            Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania. Brane jest przy tym pod uwagę główne zadanie większości urządzeń satelitarnych, mianowicie zbieranie i przetwarzanie różnych sygnałów i uzyskanej w ten sposób informacji. Dlatego absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna mają bardzo dobrze opanowaną umiejętność przeprowadzania pomiarów różnych wielkości, analizy tych danych, zaprojektowania i wykonania rozmaitych testów i symulacji. Dobre podstawy w dziedzinie nauk ścisłych pozwalają absolwentom także aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

            Interdyscyplinarność studiów na nowym kierunku zapewnia, że jego absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do współpracy ze specjalistami w zakresie wielu dyscyplin techniki i nauki. Przygotowanie podczas studiów do pracy inżynierskiej spełniającej wysokie wymagania stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną powoduje, że absolwenci potrafią sprostać najwyższym standardom aktywności inżynierskiej, cechującym przemysł i badania w grupie nowych technologii. Poza wiedzą i umiejętnościami w swej specjalności na spełnienie tych wymogów składa się dobre opanowanie nowoczesnych technik pracy zespołowej i umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. W wypadku technik satelitarnych i badań naukowych te umiejętności są bardzo istotne, w sytuacji, gdy coraz częściej duże projekty realizowane są w ramach szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej.

            Absolwent kierunku Inżynieria Kosmiczna będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w różnych  działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów. W miarę wzrostu liczby projektów satelitarnych można się spodziewać w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w tym sektorze każdego roku. Z powodu niedoboru rodzimych specjalistów absolwenci nowego kierunku będą bardzo potrzebni.

            Poza przemysłem i instytucjami badawczymi związanymi z sektorem kosmicznym drugim szczególnym działem, w którym absolwenci będą mogli znaleźć pracę jest aktywność badawcza w dziedzinie astronomicznych obserwacji naziemnych i w dziedzinie fizyki eksperymentalnej, np. fizyki wysokich energii. Polscy naukowcy uczestniczą w szeregu dużych przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych tego typu, planowane są także następne. Ponieważ czas działania coraz kosztowniejszych urządzeń rośnie, można zakładać wzrostową tendencję tego rynku pracy. 

            Badania i innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, czyli strategii Europa „2020”. Zatem inżynierowie kształceni pod kątem aktywności badawczo-rozwojowej będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Inżynierii Kosmicznej bardzo dobrze wpiszą się w te potrzeby, znajdując zatrudnienie w przedsiębiorstwach opracowujących i wdrażających nowe technologie lub adaptujących dotychczasowe rozwiązania do nowych warunków.

            Współczesną tendencją jest coraz szersza informatyzacja różnych gałęzi gospodarki, nauki i usług, np. rozwój systemów monitoringu czy powszechnego udostępniania informacji. Inżynierowie przygotowani do pracy w warstwie technicznej (przetwarzania sygnałów na informację) i techniczno-informatycznej (sprzętowa obsługa baz danych) informatyzowanych systemów, tacy jak absolwenci Inżynierii Kosmicznej, będą na pewno mogli liczyć na dobre perspektywy zatrudnienia. 

 

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Inżynieria Informacji

 Ścieżka: Analityk Informacji Biznesowych

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

 

 Ścieżka: Inżynieria Informacji Transportowej

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

 

Ścieżka: Wywiad Geoinformacyjny

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

do góry...

Zobacz