Opis Kierunków i Specjalności

 

 

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia prowadzone jest dwustopniowo.

Studia inżynierskie (7 semestrów), dają wiedzę podstawową z geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, podstawy budownictwa, ewidencja gruntów i budynków); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową.

W ich ramach student może wybrać jedną z dwóch specjalności: geodezja i geoinformatyka lub geodezja i szacowanie nieruchomości. Przedmioty specjalnościowe wprowadzane są po czwartym semestrze studiów. Studia pierwszego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studia magisterskie (3 semestry) dają rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodynamika, zaawansowana teledetekcja satelitarna, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary premieszczeń).

W ich ramach student może wybrać jedną z czterech specjalności: geodezja gospodarcza, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna oraz kataster nieruchomości. Studia drugiego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej magisterskiej.

Po ukończeniu studiów, absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Studia Pierwszego Stopnia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z informatyką i jej zastosowaniem w geodezji w tym programowanie, projektowanie i obsługa baz danych, modelowanie 3D, analizy GIS, nowoczesne systemy pozyskiwania danych przestrzennych.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia na specjalności geodezja i geoinformatyka przygotowują absolwentów do pracy w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych oraz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Studia Pierwszego Stopnia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z szacowaniem i wyceną nieruchomości, ekonomią i ekonometrią, rynkiem nieruchomości, systemami informacji przestrzennej.

Absolwent ma możliwość po odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz po uzyskaniu tytułu magistra i odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Studia na specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; małych firmach, firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

Studia Pierwszego Stopnia Specjalność: Zdalne Systemy Pomiarowe

Studia na specjalności zdalne systemy pomiarowe pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii.

Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, kartografia); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych zintegrowanych systemów pomiarowych. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Absolwent specjalności Zdalne Systemy Pomiarowe będzie posiadał wiedzę z zakresu studiowanego kierunku, uzupełnioną o:

 • metody numeryczne i obliczeniowe z wykorzystaniem narzędzi programistycznych
 • metody cyfrowego przetwarzania obrazów i tematyczne opracowanie danych teledetekcyjnych,
 • elementy Nauk o Ziemi (meteorologia, geologia, gleboznawstwo, itd.)
 • projektowanie nalotów fotogrametrycznych do wykonywania zdjęć (RGB, IR, wielospektralnych, hiperspektralnych) z niskiego (platformy UAV) i wysokiego pułapu lotniczego,
 • generowanie NMT (DTM/DEM) oraz NMPT (DSM) metodami fotogrametrycznymi,
 • rekonstrukcje i modelowanie obiektów 3D, w tym stereodigitalizację obiektową 3D,
 • projektowanie nalotów do skaningu lotniczego (ALS) oraz wykonania skanowania naziemnego (TLS),
 • opracowanie danych LIDAR ze skaningu lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS),
 • rozwiązanie i wyrównanie aerotriangulacji przestrzennej oraz metody opracowania ortofotomap cyfrowych,
 • fizyczne podstawy teledetekcji i spektrometrię obrazową,
 • interferometryczne metody (InSAR, PSInSAR) pomiarów geodezyjnych,
 • metodę georadarową i grawimetryczną do badań geofizycznych.

W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową z zakresu geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji oraz przygotować pracę dyplomową inżynierską.

Studia Pierwszego Stopnia Specjalność: Geodesy and Geoinformatics

Studies in the field of Geodesy and Cartography provide the candidate with knowledge and skills in the area of technical sciences related to geodesy and cartography.
The offered courses enable the candidate to gradually develop his/her skills in the area of geodesy and cartography.

The graduate has acquired rudimentary knowledge of mathematics, natural sciences and technical sciences, as well as specialist knowledge in geodesy and cartography. The graduate has acquired basic competencies in the area of: contemporary methods for surveying and modeling the Earth's shape and physical properties, observing changes therein over time, keeping the real estate cadastre, numerical processing and presentation of the results of surveying, satellite, remote sensing and photogrammetric measurements, performing spatial analyses with the use of GIS tools.

 

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geodezja Gospodarcza

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z geodezją i kartografią, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej, geodezji szczegółowej, fotogrametrii i teledetekcji, systemach informacji przestrzennej, kartografii tematycznej oraz technologii internetowych w systemach informacji przestrzennej.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia na specjalności geodezja gospodarcza przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z gospodarką nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości, w tym zaawansowane metody opracowania obserwacji, teoria informacji geograficznej, fotogrametryczne pozyskiwanie geoinformacji, wycena podmiotów gospodarczych, mapa numeryczna w zastosowaniach inżynierskich, planowanie infrastruktury technicznej, zarządzanie terenami wiejskimi, wyceny specjalne, pomiary specjalne w geodezji, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości.

Studia na specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geodezja i Nawigacja Satelitarna

W ramach tej specjalności podejmowane są zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji, nawigacji, hydrografii i w systemach geoinformacyjnych. Realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z wykorzystaniem globalnych, satelitarnych systemów pomiarowych w zastosowaniach geodezyjnych oraz nawigacyjnych, budową i wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, pomiarami georadarowymi, hydroakustycznymi, tworzeniem mobilnych oraz multisensorowych systemów pomiarowych oraz metodami przetwarzania, wizualizacji i udostępniania geodanych.

W ramach zajęć realizowane jest szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowego statku powietrznego (wielowirnikowiec).

Studia na specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna przygotowują absolwentów do pracy w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach otoczenia biznesu, instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Kataster Nieruchomości

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z ustalaniem i kształtowaniem stanów prawnych i granic nieruchomości, podstawami postępowań prawnych i procedur technologicznych gospodarki ziemią, kształtowaniem struktury władania i użytkowania gospodarstw rolnych, stosowaniem najnowszych technologii w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia na specjalności kataster nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w wydziałach geodezji i gospodarki nieruchomościami w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, w firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia Specjalność: Geodezja Inżynieryjna

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane ze specjalistycznymi pomiarami inżynieryjnymi, metodami i technologiami fotogrametrycznymi, kartografią tematyczną.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia na specjalności geodezja inżynieryjna przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geodezja i technologie informatyczne

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z zaawansowanymi technikami programowania, metodami statystycznej analizy danych geodezyjnych, Inżynierią systemów informatycznych, strukturami danych i programowaniem obiektowym, technikami geowizualizacji, infrastrukturą danych przestrzennych, praktycznymi aspektami zarządzania danymi przestrzennymi, metodami prezentacji kartograficznej.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia na specjalności geodezja i technologie informatyczne przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach informatycznych związanych z danymi przestrzennymi, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geoinformatics (w języku angielskim)

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty specjalnościowe (w języku angielskim) związane z wykonywaniem specjalistycznych prac pomiarowych, numerycznym opracowywaniem wyników pomiarów geodezyjnych: klasycznych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, pozyskiwaniem danych dla systemów informacji przestrzennej, wykonywaniem map cyfrowych - zasadniczych, topograficznych i tematycznych, projektowaniem i tworzeniem przestrzennych baz danych, wykonywaniem analiz przestrzennych i wizualizacji wyników badań z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii.

Studia na specjalności geoinformatyka przygotowują absolwentów do pracy w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych oraz w organach administracji samorządowej i rządowej.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Gospodarka nieruchomościmi

Studia na specjalności gospodarka nieruchomościami pozwalają na uzyskanie rozszerzonej wiedzy i niezbędnych umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami.
Organizacja studiów zakłada rozwój zaawansowanych umiejętności studenta z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego specjalisty w zakresie geodezji i kartografii i gospodarowania nieruchomościami (geodezja, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami, wyceny dla potrzeb gospodarki nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania wysoko wyspecjalizowanych prac z zakresu gospodarki nieruchomościami (zarządzanie strategiczne w gminie, zintegrowany rozwój przestrzenny miasta, zasoby danych przestrzennych, zarządzanie nieruchomościami, w tym publicznymi, efektywność gospodarowania, gospodarka komunalna, tereny inwestycyjne i obsługa inwestora). W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.
Studia na specjalności gospodarka nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w podmiotach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studia Drugiego Stopnia Specjalność: Geodesy and Geoinformatics

The master's degree study (3 semesters) in the area of Geodesy and Geoinformatics provides the candidate with extensive knowledge and skills in the field of geodesy and cartography, with special emphasis on the latest technologies for gathering and processing data acquired with the use of remote sensing methods. The offered courses enable the candidate to gradually develop his/her skills in the area of geodesy and geoinformatics. The curriculum includes general and introductory courses offering both theoretical knowledge and practical instruction. The curriculum includes: general and introductory courses (Mathematics, Physical Geodesy, Geostatistics, Earth observations, GIS programming), specialist courses modeling  the future surveyor’s profile (Advanced geodesy, GNSS surveying, Advanced Satellite Remote Sensing, GNSS data processing and GNSS applications, Satellite navigation). Course includes also occupational training preparing the graduate to perform specialist services in the area of  acquiring data for spatial information systems: Information technology in geomatics, GIS modeling and analysis, Database design, Geovisualization, WEB and mobile GIS, Geostatistics. Summer School courses prepare the graduate to perform highly specialized services in the area of Unmanned Aerial Vehicles, Bathymetric Measurements, GPR measurements, GIS project and Cloud GIS. Every student is required to submit a master’s degree thesis. The curriculum includes facultative courses providing students with the freedom of planning their educational program. Studies in the area of Geodesy and Geoinformatics prepare the graduate for employment in surveying, cartographic and geoinformatic surveying companies, research institutions and development centers, and in central and local administration units.

 

 

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.
Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości). Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową.
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzone jest dwustopniowo. Studia inżynierskie (7 semestrów), dają wiedzę podstawową z gospodarki przestrzennej. W ramach studiów magisterskich (3 semestry), absolwent uzyskuje szczegółową wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład gospodarki przestrzennej, wybierając jedną z dwóch specjalności: zarządzanie nieruchomościami lub gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami.
Absolwent studiów drugiego stopnia ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami.
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.

SPS Specjalność: Gospodarka Przestrzenna

Studia na specjalności gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie ekonomicznym, przyrodniczym, społeczny i technicznym.
Organizacja studiów zakłada rozwój umiejętności studenta w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w gospodarce przestrzennej (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości). Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową z zakresu środowiskowych aspektów gospodarki przestrzennej, problemów gospodarki przestrzennej i zasad projektowania oraz przygotować pracę dyplomową inżynierską.
Studia na specjalności przygotowują absolwentów do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

SPS Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Studia na specjalności doradztwo na rynku nieruchomości pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa majątkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oceny powodzenia inwestycji w nieruchomości, konsultingu związanego z obrotem nieruchomościami i analizmi rynku nieruchomości.
Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z szeroko pojętą problematyką nieruchomości tj. gospodarowaniem nieruchomościami, obrotu, określania wartości, inwestowania na rynku nieruchomości. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego doradcy majątkowego (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami (podstawy prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, upadłościowego i spółek, gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze, marketing i psychologia rynku nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, system opodatkowania nieruchomości, rynek nieruchomości i metody analiz rynkowych, podstawy inwestowania, zamówienia publiczne, ocena efektywności inwestycji w nieruchomości, doradztwo majątkowe). W ramach studiów student odbywa praktyki kierunkowe oraz praktykę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa majątkowego oraz przygotowuje pracę dyplomową.
Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także o uprawnienia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po odbyciu praktyki zawodowej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Studia na specjalności doradztwo na rynku nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

SPS Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

Studia na specjalności Planowanie i Inżynieria Przestrzenna pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.
Organizacja studiów zakłada rozwój umiejętności studenta w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym. Przedmioty kształcenia kierunkowego profilujące sylwetkę absolwenta to przede wszystkim: podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, strategia rozwoju gminy, planowanie infrastruktury technicznej, ekonomika miast i regionów, gospodarka nieruchomościami, samorząd terytorialny, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
W programie studiów duży nacisk położony jest na przedmioty techniczne związane z inżynierią przestrzeni związane ściśle ze specjalnością i specyfiką zdobywanej wiedzy. W grupie przedmiotów specjalnościowych są to przede wszystkim: budownictwo i kosztorysowanie, systemy informacji geograficznej, podstawy geodezji i kartografii. Ważną grupę przedmiotów przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w gospodarce przestrzennej stanowią treści przekazywane w grupie programowej kształcenia zawodowego: (ocena i waloryzacja przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, architektura krajobrazu, wycena środowiska, kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, planowanie obszarów wiejskich, podstawy wyceny nieruchomości, zarządzanie i obrót nieruchomościami).
Całość planu studiów uzupełniona jest przedmiotami z zakresu analiz, pozyskiwania i przetwarzania geoinformacji. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie geoinformacji w planowaniu przestrzeni, analizowaniu zmian o charakterze ekonomicznym i technicznym, ocenie i waloryzacji przestrzeni. Przedmioty zawodowe związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą geoinformacji to przede wszystkim: źródła informacji o nieruchomościach, kataster nieruchomości, systemy informacji geograficznej w zarządzaniu przestrzenią, modelowanie przestrzeni, podstawy analiz rynkowych, zastosowanie metod obrazowych w gospodarce przestrzennej, techniki satelitarnego pozycjonowania.
W ramach studiów student musi odbyć praktykę zawodową z zakresu problemów gospodarki przestrzennej i zagadnień obejmujących zasady projektowania. Praktyczna nauka zawodu zawiera się również w programie dwóch rodzajów ćwiczeń terenowych (sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych oraz inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru). Całość praktyczna finalizowana jest pracą dyplomową inżynierską, która musi zawierać elementy analizy i projektowania przestrzeni.
Studia na specjalności przygotowują absolwentów do pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Absolwent przygotowany jest do pracy przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych – oprogramowanie do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania geoinformacji.


SPS Specjalność: Urbanistyka

Specjalność urbanistyka jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej z technologiami informatycznymi z wykorzystaniem metod analiz informacji oraz elementami architektury i urbanistyki.
Program skierowany jest do studentów, pragnących intensywnie rozwijać swoja wiedzę i umiejętności poprzez udział w interesujących zajęciach dydaktycznych, projektach badawczych.
W programie kształcenia na specjalności urbanistyka szczególny nacisk położono na umiejętności praktyczne i zawodowe, które przekładają się na interdyscyplinarne możliwości ich wykorzystania. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu gospodarki przestrzennej w tym wykorzystania narzędzi GIS w procesach związanych z planowaniem i projektowaniem urbanistycznym w tym analizy zjawisk przestrzennych oraz ich wizualizacji. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształtujących sylwetkę przyszłego absolwenta, przygotowując go do wykonywania specjalistycznych prac z zakresu planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, w tym typowania i analizowania zdarzeń przestrzennych oraz wykorzystywania do tego celu narzędzi informatycznych.
Plan studiów przewiduje realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student przygotowuje pracę dyplomową inżynierską.
Studia na specjalności urbanistyka przygotowują absolwentów do pracy w obszarach gospodarki w tym administracji rządowej i samorządowej, które wykorzystują wiedzę z zakresu urbanistyki na potrzeby bieżącej działalności, na potrzeby prognozowania przyszłych stanów przestrzeni oraz programowania i planowania przestrzennego. Ukończenie specjalności urbanistyka ułatwi zatrudnienie w roli pracownika pomocniczego w zespole, zarówno w pracowniach projektowych jak i w jednostkach administracji publicznej oraz innych instytucjach.

 

SDS Specjalność: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

Studia na specjalności gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami.
Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego zarządcy przestrzeni (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami (gospodarowanie zasobami nieruchomości, zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami, szacowanie nieruchomości, gospodarka zasobami nieruchomości, doradztwo majątkowe, rynek i szacowanie obszarów wiejskich). W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.
Studia na specjalności gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

SDS Specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami

Studia na specjalności zarządzanie nieruchomościami pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania nieruchomościami. Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego zarządcy nieruchomości (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości (zarządzanie nieruchomościami, gospodarka zasobami nieruchomości, doradztwo majątkowe, efektywność inwestowania). W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.
Absolwent ma prawo po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Studia na specjalności zarządzanie nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

SDS Specjalność: Zarządzanie Przestrzenią

Zarządzanie Przestrzenią jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej z  technologiami informatycznymi z wykorzystaniem metod analiz informacji.
Program skierowany jest do studentów, pragnących intensywnie rozwijać swoja wiedzę  i umiejętności poprzez udział w interesujących zajęciach dydaktycznych, projektach badawczych.
W programie kształcenia na specjalności zarządzanie przestrzenią szczególny nacisk położono na umiejętności praktyczne i zawodowe, które przekładają się na interdyscyplinarne możliwości ich wykorzystania. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu geoinformacji w tym wykorzystania narzędzi GIS w procesach związanych z planowaniem i zarządzaniem przestrzenią w tym analizy zjawisk przestrzennych oraz ich wizualizacji. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształtujących sylwetkę przyszłego absolwenta, przygotowując go do wykonywania specjalistycznych prac       z zakresu planowania przestrzennego w tym typowania i analizowania zdarzeń przestrzennych oraz wykorzystywania do tego celu narzędzi informatycznych.
Plan studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.
Studia na specjalności zarządzanie przestrzenią przygotowują absolwentów do pracy w obszarach gospodarki w tym administracji rządowej i samorządowej, które wykorzystują analizy geoinformacyjne na potrzeby bieżącej działalności, na potrzeby prognozowania przyszłych stanów przestrzeni oraz programowania i planowania przestrzennego. Nabyte umiejętności pozwolą wykorzystać wiedzę z zakresu specjalności zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu kryzysowym. Ukończenie specjalności zarządzanie przestrzenią ułatwi zatrudnienie w sferach, które zostały wymienione wyżej, ale i w Agencjach Rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność Naszego Kraju.

 

SDS Specjalność: Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości

Studia na specjalności Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania nieruchomościami   i ich rozwoju w warunkach rozwijającego się rynku nieruchomości. Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz doradztwem i obsługą procesów inwestycyjnych, w tym szczególnie procesów deweloperskich realizowanych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz spółdzielczym.
W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowegoo charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego menagera nieruchomości (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i doradcy  w procesach inwestycyjnych (zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, procesy i technologie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami gospodarka zasobami nieruchomości, doradztwo  majątkowe i inwestycyjne, zasady i techniki obrotu nieruchomościami, efektywność inwestowania).
W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską. Absolwent dysponując szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną jest przygotowany do rozpoczęcia samodzielnej działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, doradztwa i obsługi procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.
Studia na specjalności zarządzanie nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości, firmach deweloperskich; agencjach rozwoju regionalnego, firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

STDS Specjalność: Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (tylko język angielski)

Dla specjalności Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami zdefiniowano następujące cele kształcenia:

 • zapoznanie studentów z procesami systemowymi zachodzącymi na rynku nieruchomości oraz zasadami jego obsługi,
 • wskazanie metod efektywnego pozyskiwania, wymiany i wykorzystania zasobów danych przestrzennych,
 • zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą nieruchomości publicznych,
 • przedstawienie technik i działań marketingu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego,
 • zapoznanie studentów z zasadami i procedurami wyceny nieruchomości i praw związanych z nieruchomością obowiązujących na arenie międzynarodowej,
 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie finansów, inwestycji, ekonomii i prawa, które odnoszą się do globalnego rynku nieruchomości komercyjnych,
 • zapoznanie studenta z zapisami aktów prawnych dotyczących naliczania opłat i podatków od nieruchomości,
 • zapoznanie studentów z genezą, istotą i znaczeniem polityki regionalnej i rozwoju regionalnego w Polsce i Europie,
 • wykształcenie umiejętności analitycznego spojrzenia na przestrzeń oraz umiejętność modelowania procesów w niej zachodzących,
 • zapoznanie studentów z zasadami gospodarki nieruchomościami i zasobami w ramach procesu rozwoju nieruchomości,
 • zapoznanie studentów z zasadami określania praw do nieruchomości w wybranych krajach świata,
 • zapoznanie studentów z systemem katastralnym jako źródłem informacji dla systemów gospodarowania i wyceny nieruchomości,
 • zaznajomienie studentów z instytucjonalnymi, prawnymi i instrumentalnymi strukturami gospodarki przestrzennej w Unii Europejskie,
 • zapoznanie studenta z podstawowymi i alternatywnymi zagadnieniami związanymi z procesami finansowania i inwestowania w nieruchomości,
 • zapoznanie z głównymi elementami środowiska naturalnego i głównymi zagrożeniami środowiskowymi,
 • zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizacji oraz metodami zarządzania.

Dla specjalności Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami zdefiniowano następujące efekty kształcenia:

 1. formułuje i buduje modele zjawisk przestrzennych i ekonomicznych,
 2. zna założenia i posiada umiejętność wykorzystania infrastruktury informacji przestrzennej,
 3. ocenia stan planistyczny nieruchomości w Unii Europejskie,
 4. analizuje trendy długoterminowe w procesach gospodarowania oraz identyfikuje i ocenia problemy gospodarowania,
 5. umie wykorzystywać podstawowe instrumenty marketingu do promocji miast i regionów,
 6. nabywa umiejętności określania różnych rodzajów wartości w zależności od przedmiotu i celu wyceny,
 7. umie wykorzystywać podstawowe narzędzi analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości oraz formułować stosowne wnioski,
 8. poznaje metody i techniki finansowania inwestycji w nieruchomości,
 9. potrafi wskazywać kluczowe cechy związane z projektowanymi kosztami oraz przyszłą wartością nieruchomości,
 10. zna współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami oraz umie wskazywać rolę pośrednika na rynku nieruchomości oraz zarządcy w procesie zarządzania nieruchomościami,
 11. umie określać wysokość podatków i opłat od nieruchomości dla różnych celów,
 12. posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań, metod i instrumentów polityki regionalnej państwa, regionu i UE,
 13. zna podstawy prawne w procesach gospodarowania przestrzenią,
 14. nabywa umiejętności analizy systemów gospodarowania w mikro (nieruchomość), mezo (mały zasób) i makroskali (duży zasób) w ramach zrównoważonego rozwoju,
 15. umie identyfikować i oceniać efekty ekonomiczne i społeczne poszczególnych procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią i nieruchomościami,
 16. zna funkcje i pojęcia gospodarki gruntami,
 17. nabył umiejętności tworzenia algorytmów w procesie rozwoju nieruchomości,
 18. rozumie istotę i mechanizmy oddziałujące na funkcjonowanie organizacji, zna zasady, prawidłowości i instrumenty stosowane w procesie zarządzania, a także umiejętność opisu i analizy problemów związanych z zarządzaniem.

Kierunek: Budownictwo

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku BUDOWNICTWO jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej. Program studiów jest tak skonstruowany, by absolwenci uzyskali podstawy do pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Ściśle związane z kierunkiem kształcenie specjalistyczne opiera się na bazie ogólnej wiedzy z zakresu nauk podstawowych. Absolwent jest zatem nie tylko doskonale przygotowany do twórczej pracy w zawodzie inżyniera budowlanego, ale także w razie potrzeby może szybko podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Ta elastyczność pozwala na znalezienie atrakcyjnej pracy także w sektorach nie związanych tradycyjnie z budownictwem. Analiza ofert rynku pracy z ostatnich kilku lat oraz prognozy w tym zakresie wskazują jednak, że absolwenci budownictwa z pewnością znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji, czy też pracują jako przedstawiciele handlowi i doradcy wielu renomowanych firm.

Na studiach I stopnia na kierunku budownictwo prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez określania specjalności.
Na studiach II stopnia na kierunku budownictwo student ma możliwośc wyboru jedną z trzech specjalności: Budowle i konstrukcje inżynierskie; Budowa i eksploatacja dróg; Budownictwo energooszczędne.

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

SPS Specjalność: Budownictwo

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku budownictwo prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez określania specjalności.
Student zapoznaje się z wiedzą podstawową i techniczną z zakresu szeroko rozumianej inżynierii lądowej. Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach:
przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmiotu humanistyczne i ochrona dóbr intelektualnych), nauki podstawowe (matematyka, fizyka, geologia, architektura i urbanistyka, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, technologia informacyjna, BHP i ergonomia), przedmioty kierunkowe, kształcenie w zakresie: geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, geodezji, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, instalacji budowlanych, budownictwa komunikacyjnego, fizyki budowli, hydrauliki i hydrologii, organizacji produkcji budowlanej, technologii robót budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, ekonomiki budownictwa.
W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych i praktyki dyplomowej. Podczas ostatniego semestru studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

SDS Specjalność: Budowle i konstrukcje inżynierskie

Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje murowe, konstrukcje lekkie, konstrukcje drewniane, hydrodynamika budowli, geotechnika, betony specjalne, remonty i modernizacje.
Absolwent specjalności Budowle i Konstrukcje Inżynierskie zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej.
Absolwenci są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się rozwiązywaniem złożonych problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych, jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji.
Absolwenci mogą podjąć pracę w: biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

SDS Specjalność: Budowa i eksploatacja dróg

Specjalność Budowa i eksploatacja dróg wypełnia zapotrzebowanie rynku na specjalistów, których kompetencje dotyczą zagadnień związanych z projektowaniem dróg i ulic, inżynierią ruchu drogowego i zarządzaniem siecią drogową oraz eksploatacją i utrzymaniem dróg. Daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w firmach zajmujących się projektowaniem i budową dróg, a także w instytucjach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją sieci drogowej.
Obszar kształcenia: Budownictwo komunikacyjne, Inżynieria ruchu drogowego, Projektowanie dróg i ulic, Eksploatacja i utrzymanie dróg, Technologia i ekonomika w drogownictwie, Instalacje w drogownictwie, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Geotechnika, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje betonowe, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
Po odbyciu stosownych praktyk zawodowych absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

SDS Specjalność: Budownictwo energooszczędne

Specjalność Budownictwo energooszczędne jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili poprzez znajomość konstrukcji, fizyki budowli oraz instalacji budowlanych kreować budownictwo energooszczędne. Program jest skierowany do osób, które interesują się problematyką efektywności energetycznej nowych oraz istniejących budynków. W trakcie studiów, student zdobywa wiedzę potrzebną do projektowania budynków nisko, zero i plus energetycznych, a także przeprowadzania oceny energetycznej i remontów obiektów istniejących.
Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje niskoenergochłonne, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, technika cieplna, mechanika płynów, instalacje w budownictwie energooszczędnym, energia ze źródeł odnawialnych, certyfikacja energetyczna, termomodernizacja, fizyka budowli.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

SDS Specjalność: Inżynieria drogowa

Specjalność Budowa i eksploatacja dróg wypełnia zapotrzebowanie rynku na specjalistów, których kompetencje dotyczą zagadnień związanych z projektowaniem dróg i ulic, inżynierią ruchu drogowego i zarządzaniem siecią drogową oraz eksploatacją i utrzymaniem dróg. Daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w firmach zajmujących się projektowaniem i budową dróg, a także w instytucjach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją sieci drogowej.
Obszar kształcenia: Budownictwo komunikacyjne, Inżynieria ruchu drogowego, Projektowanie dróg i ulic, Eksploatacja i utrzymanie dróg, Technologia i ekonomika w drogownictwie, Instalacje w drogownictwie, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Geotechnika, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje betonowe, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
Po odbyciu stosownych praktyk zawodowych absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

 

Kierunek: Inżynieria Kosmiczna

Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku Inżynieria Kosmiczna odbywają się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze zgodnie ze wspólnym planem i programem studiów oraz efektami kształcenia zaakceptowanymi przez Senaty obu Uczelni.

Studia realizowane są w trybie siedmiu semestrów.

 1. Kształcenie na semestrach 1 i 2 jest realizowane na UZ.
 2. Kształcenie na semestrach 3, 4 i 5 jest realizowane na UWM.
 3. Kształcenie na semestrach 6 i 7 jest realizowane na UWM lub na UZ w zależności od wyboru tematu i promotora pracy dyplomowej.

Kształcenie na kierunku Inżynieria kosmiczna wiąże się z nauką projektowania, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Podczas nauki student zostaje  gruntowne przygotowany w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz z podstaw elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Kosmiczna jest wszechstronne przygotowanie studenta do:

 • pracy nad przetwarzaniem oraz analizą sygnałów i danych satelitarnych i naukowych,
 • wspomagania projektowania, testowania, budowy i nadzoru działania urządzeń satelitarnych i astronomicznych obserwatoriów naziemnych,
 • prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technikami satelitarnymi i nowymi technologiami w ogólności.

SPS Specjalność: Inżynieria Kosmiczna

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich wielu kierunków technicznych oraz fizyki i astronomii. Wyróżniający się student będzie mógł się ubiegać o granty Europejskiej Agencji Kosmicznej umożliwiające studia magisterskie w ramach programu Erasmus Mundus Master Course in Space Science and Technology.

Absolwent kierunku Inżynieria Kosmiczna będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle i instytucjach badawczo-rozwojowych lub naukowych związanych z technikami satelitarnymi i astronomicznymi obserwatoriami naziemnymi, a także jednostkach zajmujących się fizyką doświadczalną,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących lub opracowujących nowe technologie lub nowe metody badań,
 • wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informacje i analizą tych informacji.

Kierunek: Inżynieria Informacji

Studia na kierunku Inżynieria Informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.
Program studiów przewiduje realizację przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia w ramach ścieżek dydaktycznych.

W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznymoraz  kształcenia kierunkowego w zakresie między innymi: źródeł danych i informacji oraz metod ich pozyskiwania, systemów baz danych i systemów IT, modelowania danych i informacji, bezpieczeństwa informacji.

Absolwenci kierunku Inżynieria Informacji mogą pracować jako: broker informacji (researcher), specjalista zarządzania informacją, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista ochrony informacji niejawnych, administrator bezpieczeństwa informacji, analityk biznesowy, specjalista do spraw logistyki transportu, pracownik działu logistyki transportu, specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, inżynier transportu drogowego, kierownik działu transportu, organizator transportu drogowego.

Studia na kierunku Inżynieria Informacji przygotowują absolwentów do pracy w: firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, centrach bezpieczeństwa, centrach zarzadzania kryzysowego, służbach publicznych, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej, firmach obsługujących systemy informacyjne, komórkach organizacyjnych, które zajmują się logistyką transportu, pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Informacji (InI) realizowane jest w ramach trzech ścieżek dydaktycznych:

 • Wywiad Geoinformacyjny (WG),
 • Analityk Informacji Biznesowych (AIB), oraz
 • Inżynieria Informacji Transportowej (IIT).

SPS Ścieżka: Analityk Informacji Biznesowych

Absolwent ścieżki dydaktycznej profilującej Analityk Informacji Biznesowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: identyfikacji niezbędnych danych i informacji, pozyskania informacji z różnych źródeł, a także transformacji danych w informacje; nowoczesnego przetwarzania zbiorów danych o różnej wielkości i jakości; analizy danych pozyskanych z systemów lokalnych i globalnych, modelowania informacji w systemach niedoskonałych; oceny oraz wyceny informacji.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu: geomarketingu, metod walidacji i wyceny informacji, procesów decyzyjnych w biznesie, metody jakościowych w analizie biznesowej, analizy danych medialnych i ekonomiczno-finansowych, zarządzania wiedzą, prognoz i symulacji biznesowych, wywiadu gospodarczego, doradztwa biznesowego, metod ilościowych w analizie biznesowej, optymalizacji biznesowej i profilowania biznesowego.

Absolwent potrafi: dostarczać informacje na zlecenie dla szerokiej grupy interesariuszy związanych z zaspokajaniem potrzeb nabywców informacji; opracować zakres informacji niezbędny do podejmowania określonych decyzji; przeprowadzić analizę jakościową i ilościową zasobów informacyjnych; symulować procesy decyzyjne, w szczególności wynikające z  działalności społeczno-gospodarczej, czynnie uczestniczyć w procesach przygotowywania analiz informacyjnych związanych z działalnością społeczno-gospodarczą podmiotów gospodarczych i osób.

SPS Ścieżka: Inżynieria Informacji Transportowej

Absolwent specjalności Inżynieria Informacji Transportowej posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy ogólnotechnicznej z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: funkcjonowania systemów gromadzenia i analiz informacji transportowych, inżynierii infrastruktury i środków transportowych oraz inżynierii ruchu i przewozów transportowych, wiedzy związanej z modelowaniem informacji oraz analizą informacji pochodzących z systemów transportowych – zarówno infrastruktury transportowej, jak i środków transportu – w fazie projektowania tych systemów, ich budowy i eksploatacji.

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie przedsięwzięć związanych z planowaniem, pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizą, wnioskowaniem oraz udostępnianiem informacji na potrzeby optymalizacji systemów transportowych pod względem: efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników systemu, ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy ich funkcjonalności.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na wykonywanie prac analitycznych i zarządzanie informacją w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu lotniczego i wodnego, a także transportu miejskiego oraz publicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji rządowej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, zakładach sektora drogowego i kolejowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz umiejętności inżynierskiego podejścia do problematyki analizy informacji transportowej, w szczególności w aspekcie: stosowania podstawowych metod i procedur dotyczących organizowania procesów transportowych, identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów w zakresie planowania i projektowania elementów systemów transportu,  zarządzania infrastrukturą transportu, eksploatacji środków transportu, bezpieczeństwa transportu.

SPS Ścieżka: Wywiad Geoinformacyjny

Absolwent specjalności Wywiad Geoinformacyjny posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS (System Informacji Geograficznej), jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyska wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych.

Absolwent posiada kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz dedukcyjne. Będzie ponadto potrafił wykorzystać istniejące oprogramowanie GIS na potrzeby prowadzenia standardowych analiz geoinformacyjnych i geoprzestrzennych,  czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka (geo)informacji w jednostkach oraz firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja, straż pożarna, centra zarządzania kryzysowego oraz w pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej.

 

Kierunek: Inżynieria środowiska

....

SPS zakres:  Inżynieria komunalna

 

....

 

SPS zakres:  Environmental Engineering

 

...

SDS Zakres:  Inżynieria sanitarna i wodna

...

 

SDS Zakres:  Inżynieria ekologiczna

...

SDS Zakres: Biotechnologia środowiskowa

Environmental biotechnology

 

...

 

SDS Zakres: Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
Process Engineering and Environmental Protection  (studia w języku angielskim)

...

SDS Zakres:  Biotechnologia
Biotechnology

....

Kierunek: Turystyka i rekreacja

.....

SPS Zakres:  Turystyka i rekreacja

.....

SDS Zakres:  Turystyka i rekreacja

 

....

 

do góry...

Zobacz