Konferencja - "WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI"

ZAPROSZENIE

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na II konferencję naukową z cyklu:

REGION – MIASTO – WIEŚ

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nią reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.
 

WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI


to tytuł drugiej konferencji, na której chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak poszczególne miasta kształtują przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb całej aglomeracji. Chodzi zatem o inwestycje, które mają znaczenie ponadlokalne szczególnie w aglomeracjach wieloośrodkowych (konurbacjach). Poszukując odpowiedzi będziemy zastanawiać się, między innymi, nad następującymi zagadnieniami:

• Jak miasta współpracują w planowaniu i realizacji inwestycji służących całej aglomeracji?
• Jak miasta kształtują przestrzenie publiczne o znaczeniu ponadlokalnym?
• Czy wielkie inwestycje służą wzmacnianiu tożsamości regionalnej?
• Jak są rozmieszczone wielkie inwestycje w skali aglomeracji?
• Jaka jest architektura wielkich inwestycji publicznych?
• Jaką rolę odgrywają takie inwestycje w procesie metropolizacji?
• Kto płaci za wielkie inwestycje publiczne w aglomeracjach?

Takie, i wiele innych pytań organizatorzy zadają sobie mieszkając i działając w aglomeracji górnośląskiej, jednej z wielkich europejskich konurbacji górniczo-przemysłowych, która znajduje się w fazie istotnych przemian. Obserwujemy podejmowanie kolejnych prób współpracy pomiędzy miastami dla rozwiązania trudnych problemów, jednocześnie jednak znane są przykłady rozpraszania sił i środków na realizacje konkurencyjnych inicjatyw. Powstają znakomite obiekty kultury o znaczeniu krajowym czy międzynarodowym a jednocześnie nierozwiązane są problemy masowej komunikacji publicznej czy dostępu do usług zdrowia. Wiele miast wybudowało lub buduje duże stadiony piłkarskie a z drugiej zaś strony od kilkunastu lat region nie potrafi zakończyć przebudowy centralnie położonego Stadionu Śląskiego. Te paradoksy świadczą o tym, że być może prowadzenie wielkich inwestycji w aglomeracjach wieloośrodkowych wymaga stosowania innych niż dotychczas zasad i korzystania z innych instrumentów.

INFORMACJE

Pierwsza konferencja z cyklu RMW, która odbyła się w dniach 16-17. października 2014 roku, nosiła tytuł MIESZKAĆ W MIEŚCIE. W jej trakcie wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień współczesnego mieszkalnictwa. Architekci, urbaniści, socjolodzy, ekonomiści, przyrodnicy przedstawiali najbardziej aktualne problemy, prezentowali nowe rozwiązania, zastanawiali się nad kierunkami rozwoju mieszkalnictwa w miastach. W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wybranymi, nowymi realizacjami w miastach aglomeracji górnośląskiej. W trakcie wycieczki prezentowano różnorodne przykłady: od rewaloryzacji historycznego osiedla robotniczego, poprzez różne formy mieszkalnictwa socjalnego i dostępnego po apartamenty przeznaczone dla bardziej zasobnych mieszkańców. W roku 2015 chcemy powtórzyć schemat konferencji, która będzie składała się z wystąpień, dyskusji, prezentacji posterów oraz wycieczki.

TERMIN:  28 – 29 października 2015 (środa - czwartek)
• nadsyłanie zgłoszeń: 31.05.2015
• informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń: 30.06.2015
• wpłata opłaty konferencyjnej: 31.07.2015
• nadsyłanie pełnych tekstów publikacji: 28.10.2015

MIEJSCE:  Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, budynek X,
ul. ks. Marcina Strzody 10, 44-100 Gliwice.

PUBLIKACJE

• skróty (nadesłane abstrakty) w postaci materiałów konferencyjnych;
• recenzowane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta jako rozdział w monografii – 4 pkt;
• artykuły wskazane przez recenzentów mogą być publikowane (w języku angielskim, tłumaczenie we własnym zakresie) w „Architecture – Civil Engineering – Environment” - czasopiśmie z grupy B – 5 pkt;
• organizatorzy przewidują także możliwość udziału w konferencji bez publikacji – szczególnie dla zainteresowanych w udziale w sesji panelowo-dyskusyjnej oraz posterowej;
• Na pełny tekst publikacji oczekujemy najdalej do dnia konferencji.