Newsletter 9-10/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 601 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad postępowania przy wystąpieniu w jednostce organizacyjnej niedoboru pensum dydaktycznego. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 600 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A nr  584 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o powołaniu klastra pod nazwą „Klaster GeoPoli”. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A nr 583 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 6. U C H W A Ł A nr 578 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta. Czytaj więcej.
 7. U C H W A Ł A nr  577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo.
 8. U C H W A Ł A nr  576 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych. Czytaj więcej.
 9. U C H W A Ł A nr 575 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Czytaj więcej.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 75/2014  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 11. ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 12. DECYZJA nr 42/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie. Czytaj więcej.
 13. DECYZJA nr 41/2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 153 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2013/2014”. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 152 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego noszącego nazwę „Klaster GeoPoli”. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 151 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012‐2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego oraz w sprawie zmiany uchwały  nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A Nr 150 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Geodezja Numeryczna”. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A Nr 142 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. U C H W A Ł A Nr 141 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.
 7. DECYZJA nr 17/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku ewidencji obecności studenta na zajęciach obowiązkowych. Czytaj więcej.
 8. DECYZJA nr 16/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku Regulaminu Zajęć. Czytaj więcej.
 9. DECYZJA Nr 15/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad organizacji seminariów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej będących podstawą do zaliczenia działalności organizacyjnej. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Pismo Dziekana nr  WGiGP.6001.1.2014 dot. uzupełnienia bibliografii naukowej na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) (https://pbn.nauka.gov.pl/). Czytaj więcej.
 2. Pismo doptyczące dostępu do bazy dokumentów odnoszacych się do spraw kadrowych. Czytaj więcej.
 3. Konkurs „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. Czytaj więcej.
 4. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. GISday 2014. Czytaj więcej.
 2. Konferencja Naukowa nt. "Innowacyjne technologie geodezyjne –zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki".  Rzeszów 10-12 czerwca 2015 r. Czytaj więcej.

                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.