Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na WGIPB UWM w Olsztynie

                                  Fundusz Europejski Wiedza Edukazja Rozwój, Euporejski Fundusz Społeczny

 

 

 

 

       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje projekt pn. ,,Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja
i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

      Kwota: 463 914,50 zł

      Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2019

    Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia (MPK) dla studentów z Polski i zagranicy poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy oaz realizacja MPK na studiach II stopnia na specjalności ,,Geodesy and Geoinformatics’’ w UWM w Olsztynie.

       Projekt skierowany jest do 20 studentów z Polski i zagranicy.

       Zadanie 1. Rekrutacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia Geodesy and Geoinformatics:

     - realizacja całego cyklu kształcenia - 3 semestry nauki ( przedmioty profilujące sylwetkę przyszłego geoinformatyka wykonującego specjalistyczne  prace pomiarowe, opracowanie wyników pomiarów terenowych dla celów geodezyjnych, danych gromadzonych w systemach GIS-owych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych). Studia kończą się egzaminem dyplomowym (obroną pracy) i uzyskaniem stopnia mgr.

       Zadanie 2 Realizacja programu Szkoły Letniej

       - realizacja 7 - dniowej międzynarodowej Szkoły Letniej dla studentów
( zajęcia specjalistyczne, zajęcia integracyjne i wycieczki min. do Fromborka, Malborka i Kętrzyna, praktyczne przygotowanie projektu GIS na bazie wcześniej przeprowadzonych badań terenowych ).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk

Koordynator ds. kształcenia: dr inż. Tomasz Templin

Asystent kierownika ds. monitoringu i sprawozdawczości: Edyta Szacherska