Zasady zaliczenia semestru (roku)

Zasady ogólne

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr akademicki.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczenia ćwiczeń i praktyk (zajęć obowiązkowych) oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru.
 3. Forma zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk określona jest w planie studiów.
 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
  • bardzo dobry (5,0);
  • dobry plus (4,5);
  • dobry (4,0);
  • dostateczny plus (3,5);
  • dostateczny (3,0);
  • niedostateczny (2,0);
 5. Zaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć.
 6. Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.
 7. Student zwraca indeks i kartę okresowych osiągnięć do dziekanatu, w terminie określonym przez dziekana.
 8. Spełnienie przez studenta w danym semestrze wymagań przewidzianych planem studiów jest odnotowane przez dziekana w indeksie i karcie okresowych osiągnięć.
 9. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu,
  4. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 10. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, udokumentowanym nieuzyskaniem zaliczeń obowiązkowych zajęć dydaktycznych, przewidzianych w planie studiów i programie nauczania,
  2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 11. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów danego roku studiów w trakcie trwania semestru w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce.

Zaliczenie zajęć obowiązkowych (ćwiczeń i praktyk)

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wypełnienie przez studenta wymagań określonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytycznymi rady wydziału.
 2. Zaliczenia zajęć obowiązkowych, dokonuje osoba prowadząca zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. Osoba prowadząca zajęcia jest obowiązana podać - na pierwszych zajęciach - do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu.
 3. Zaliczenie zajęć obowiązkowych powinno być dokonane przed sesją egzamizacyjną.
 4. Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, może odbywać się w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgodą dziekana i wydziałowego samorządu studenckiego.

Zaliczenie warunkowe ćwiczeń

 1. Studentowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni (od daty niezaliczenia) do kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia (instytutu, katedry). Kierownik jednostki może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta.
 2. Zaliczenie odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej (przewodniczący komisji), opiekun roku, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel wydziałowego organu samorządu studenckiego.

Zaliczenie egzaminów

 1. Student przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą okresowych osiągnięć, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.
 2. Liczba egzaminów w semestrze nie może przekraczać 4.
 3. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości studentom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 4. Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

Egzamin "zerowy"

Student, za zgodą egzaminatora, może zdawać egzaminy przed sesją („egzamin zerowy”), nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesją, nie jest wpisywany do indeksu.

Egzaminy poprawkowe

W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.

Nieobecność na egzaminie

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi w ciągu 7 dni usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje wpisanie do indeksu i karty okresowych osiągnięć oceny niedostatecznej.
 3. Od decyzji egzaminatora nieuznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

Egzaminy komisyjny

 1. Na wniosek studenta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.
 2. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Komisję powołuje dziekan i jest jej przewodniczącym. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dziekan (w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca zajęcia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, opiekun roku, przedstawiciel samorządu studenckiego.

Zaliczenia warunkowe

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan wydaje decyzję o powtórzeniu nie więcej niż dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku następnym (zaliczenie warunkowe) – dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych.
 2. Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu (przedmiotów) wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony po zakończeniu semestru studiów, którego nie zaliczył.
 3. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie przedmiotów jest odpłatne. Zasady odpłatności określa senat Uczelni.
 4. Regulacje z pkt. 1 nie dotyczy studentów I roku.

Do pobrania

Zobacz