Zasady wznowienia studiów i różnice programowe

Wznowienie studiów

  1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na I roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe.
  2. Student, który po zaliczeniu I roku przerwał studia lub został skreślony z listy studentów ma prawo je wznowić za zgodą dziekana, nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie 3 lat od daty skreślenia.
  3. Dziekan określa rok i semestr, na którym mogą być wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia przez studenta ewentualnych zaległości wynikających z różnych planów i programów studiów. Dziekan może zastosować przepis §15 ust. 2, przy czym określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.
  4. Decyzja dziekana o wznowieniu studiów może być warunkowana sprawdzianem wiadomości, predyspozycji lub uzdolnień studenta wymaganych na danym kierunku studiów. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala dziekan.
  5. Dziekan, na wniosek studenta wznawiającego studia, może zezwolić na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

Różnice programowe

  1. Dziekan określa rok i semestr, na którym mogą być wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia przez studenta ewentualnych zaległości wynikających z różnych planów i programów studiów.
  2. Uzupełnienie różnic programowych jest nieodpłatne i musi być zrealizowane w wyznaczonym przez dziekana terminie.