Procedury WSZJK

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A  Nr  161 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJE DZIEKANA

DECYZJA Nr 9/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DECYZJA Nr 10/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany decyzji nr 9/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DECYZJA nr 16/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku Regulaminu Zajęć. |||Załącznik nr 1|||

DECYZJA nr 17/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku ewidencji obecności studenta na zajęciach obowiązkowych.|||Załącznik nr 1|||

DECYZJA nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

DECYZJA nr 26/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. |||Załącznik nr 1 (FORMULARZ ZGŁASZANIA ZASTĘPSTW LUB ODRABIANIA ZAJĘĆ)|||Załącznik nr 2 (EWIDENCJA ZGŁASZANIA ZASTĘPSTW LUB ODRABIANIA ZAJĘĆ)|||Załącznik nr 3 (Karta Pracy Dyplomowej)|||Załącznik nr 4 (PROTOKÓŁ HOSPITACJI)|||Załącznik nr 5|||Załącznik nr 6|||

DECYZJA nr 8/2015 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

PROCEDURY WSZJK

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Nr załącznika

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data

Wydanie

1

WSZJK-O-GiGP-1

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie - Oznaczenie Procedur na WGiGP

2014-02-­12

1/2014

2

WSZJK-O-GiGP-2

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

2014-02-­12

1/2014

3

WSZJK-O-GiGP-3

Formularz auditów z oceny własnej poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM

2014-02-­12

1/2014

4

WSZJK-O-GiGP-4

Publikowanie dokumentów WSZJK w serwisie WGiGP

2014-02-­12

1/2014

5

WSZJK-O-GiGP-5

Procedura ewaluacji jakości kształcenia

2014-08-15

1/2014

6

WSZJK-O-GiGP-6

Archiwizacja dokumentów WSZJK

2014-08-29

1/2014

7

WSZJK-R-GiGP-1

Procedura dotycząca zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalania limitów przyjęć

2014-08-29

1/2014

8

WSZJK-PS-K-GiGP-1

Procedura opracowania programu kształcenia wraz z niezbędną dokumentacją

2014-08-15

1/2014

9

WSZJK-PS-K-GiGP-2

Procedura opracowania opisu modułu kształcenia (sylabusa)

2014-08-15

1/2014

10

WSZJK-PS-K-GiGP-3

Procedura opiniowania programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych procesu kształcenia

2014-08-15

1/2014

11

WSZJK-PS-ECTS-GiGP-1

Procedura wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz powiązania punktów ECTS z efektami kształcenia

2014-08-29

1/2014

12

WSZJK-PS-SP-GiGP-1

Procedura uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia

2014-08-15

1/2014

13

WSZJK-PS-U-GiGP-1

Procedura spełnienia wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania

2014-08-15

1/2014

14

WSZJK-PS-OP-GiGP-1

Procedura oceny procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach

2014-08-15

1/2014

15

WSZJK-PS-OP-GiGP-2

Procedura monitoringu opisu modułów kształcenia

2014-08-29

1/2014

16

WSZJK-PS-OP-GiGP-3

Procedura oceny powiązania kształcenia realizowanego na Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy Symbol

2014-08-15

1/2014

17

WSZJK-PS-M-GiGP-1

Procedura wspierania programów mobilności studentów i doktorantów

2014-08-27

1/2014

18

WSZJK-ZJK-GiGP-1

Procedura diagnozująca problemy w procesie kształcenia

2014-08-15

1/2014

19

WSZJK-ZJK-GiGP-2

Procedura opracowania Regulaminu Zajęć

2014-08-29

1/2014

20

WSZJK-ZJK-GiGP-3

Procedura przekładania zajęć dydaktycznych lub ich realizowanie w ramach zastępstwa

2014-08-29

1/2014

21

WSZJK-ZJK-GiGP-4

Procedura przygotowania i publikacji elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych

2014-08-29

1/2014

22

WSZJK-ZJK-GiGP-5

Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych (moduły kształcenia)

Załącznik - Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia

2014-08-15

1/2014

22AWSZJK-ZJK-GiGP-5Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych (moduły kształcenia)2018-06-282/2018
23

WSZJK-USOS-GiGP-1

Procedura dokumentowania przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS)

2014-08-29

1/2014

24

WSZJK-PD-GiGP-1

Procedura wyboru przez dyplomanta Jednostki Organizacyjnej i opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowe

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-29

1/2014

24 AWSZJK-PD-GiGP-1Procedura wyboru przez dyplomanta opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowej2018-04-242/2018
25

WSZJK-PD-GiGP-2

Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-15

1/2014

25AWSZJK-PD-GiGP-2Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego2018-04-242/2018
26

WSZJK-PD-GiGP-3

Procedura ewidencjonowania studentów z pozytywnie złożonym egzaminem dyplomowym

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-15

1/2014

27

WSZJK-PD-GiGP-4

Procedura monitoring procesów egzaminowania

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-15

1/2014

27AWSZJK-PD-GiGP-3Procedura monitoring procesów egzaminowania2018-04-242/2018
28

WSZJK-PD-GiGP-5

Procedury monitoringu procesów dyplomowania, monitoringu tematyki realizowanych prac dyplomowych, monitoringu procesu przygotowywania prac dyplomowych,  monitoringu procesów recenzowania prac dyplomowych i monitoringu wyników procesu dyplomowania

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-15

1/2014

28AWSZJK-PD-GiGP-4Procedura monitoringu procesów dyplomowania, monitoringu tematyki realizowanych prac dyplomowych, monitoringu procesu przygotowywania prac dyplomowych, monitoringu procesów recenzowania prac dyplomowych i monitoringu wyników procesu dyplomowania2018-04-242/2018
28.1WSZJK-PD-GiGP-6

Procedura przygotowania i zatwierdzenie tematyki i charakteru prac dyplomowych

nie obowiązuje od 24.04.2018 r.

2014-08-151/2014
28.1AWSZJK-PD-GiGP-5Procedura przygotowania i zatwierdzenia tematyki i charakteru prac dyplomowych2018-04-242/2018
29

WSZJK-Z-GiGP-1

Procedura oceny jakości zajęć i warunków ich prowadzenia

2014-08-29

1/2014

30

WSZJK-OC-GiGP-1

Procedura oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych

2014-08-29

1/2014

31

WSZJK-SI-GiGP-1

Procedura tworzenia Rankingu Absolwentów i Rankingu Najlepszych Absolwentów Wydziału

2014-08-29

1/2014

32

WSZJK-SI-WGiGP-0

Procedura dotycząca systemu informacyjnego dotyczącego kształcenia

2014-08-29

1/2014

33

WSZJK-A-GiGP-1

Procedura oceniania kadry dydaktycznej

2014-08-15

1/2014

34

WSZJK-A-GiGP-2

Procedura przeprowadzania badań ankietowych

2014-08-15

1/2014

35

WSZJK-A-GiGP-3

Procedura oceniania pracowników administracji (ankietyzacja dotycząca wsparcia procesów kształcenia)

2014-08-29

1/2014

36

WSZJK-A-GiGP-4

Procedura hospitacji zajęć

2014-08-15

1/2014

37WSZJK-PS-OP-GiGP-4Procedura weryfikacji podmiotów zewnętrznych, w których realizowane są praktyki zawodowej2015-04-131/2015

 

38

WSZJK-PS-Z-GIPB-1Procedura Działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w obszarze zasobów do nauki i wsparcia dla studentów i doktorantów 2017-04-121/2017
39WSZJK-ZJK-GIPB-6Procedura usprawiedliwiania nieobecności studentów2018-04-241/2018
40WSZJK-PS-Z GIPB-2Ogólne zasady przenoszenia osiągnięć studenta2018-11-271/2018
41WSZJK-PS-Z-GIPB-3Zasady przenoszenia osiągnięć studenta w ramach programu mobilności studentów Erasmus2018-11-271/2018
42WSZJK-PS-Z-GIPB-4Zasady przenoszenia osiągnięć studenta w ramach programu mobilności studentów MOST2018-11-271/2018