UWAGA STUDENCI!

UWAGA STUDENCI!!

WAŻNA ZMIANA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO!!!

 

Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1000,00 zł netto na członka rodziny.

 

WAŻNE !!!

 

W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. kwoty 528 zł), student ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie ww. zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium.