Urolopy studenckie

Zasady udzielania urlopów studenckich

 1. Student może otrzymać urlop:
  1. zdrowotny – z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,
  2. okolicznościowy – z tytułu urodzenia dziecka lub innych ważnych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,
  3. specjalny – na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej służby wojskowej, w wymiarze czasowym, określonym jako:
   • krótkoterminowy (udzielany studentowi w związku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelnię lub organizacje studenckie) na okres krótszy niż semestr,
   • długoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).
 2. Urlopu udziela dziekan na wniosek studenta. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Jeżeli do momentu wystąpienia o urlop student przystąpił już do określonych egzaminów, ich wynik uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu.
 4. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć danego semestru.
 5. Podczas urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów z tych przedmiotów.
 6. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin pomocy materialnej.
 7. Udzielenie urlopu długoterminowego (dotyczy również urlopu specjalnego) może uzasadniać przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów.
 8. Student powracający na studia po ukończeniu urlopu nie może być traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzający rok.
 9. W okresie studiów student może uzyskać urlop długoterminowy najwyżej dwa razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.

Do pobrania