Stypendium naukowe dla doktorantów - CDRŚK

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oferuje dwa stypendia w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki "Monitorowanie nieregularności jonosferycznych z wysoką rozdzielczością na średnich i wysokich szerokościach geograficznych w ramach rozwoju fluktuacyjnego produktu IGS".

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci realizujący studia w zakresie nauk technicznych/nauk o Ziemi.

Podstawowe kryteria, jakie powinni spełniać stypendysci to:
doświadczenie w zakresie przetwarzania danych GNSS dla potrzeb monitorowania stanu jonosfery ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk różnoskalowych nieregularności,  doświadczenie w pracy z innymi technikami monitorowania jonosfery (jonosondy, radary, itp).

Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość  środowisk programistycznych (Python, Java, MatLab, etc.) oraz języka angielskiego.

List motywacyjny, skany dyplomu(ów) oraz CV zawierające osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe kandydata oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych i in. należy wysłać na adres srrc@uwm.edu.pl do dnia 19 lipca 2018.

We wniosku powinna się znaleźć następująca klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883)." Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub za pomocą skype w dn. 20 lipca 2018.

Stypendyści będą zajmowali się utrzymaniem bazy danych, masową obróbką danych wraz z walidacją i kontrolą jakości, rozwojem algorytmów obliczeniowych oraz budową podstaw dla serwisu internetowego.

Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres dwóch lat wypłacane będzie niezależnie od stypendium doktoranckiego. Projekt gwarantuje środki na wyjazdy konferencyjne oraz komputer.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. Andrzejem Krankowskim mailowo lub telefonicznie pod numerem +48 895233836.