Stypendia i pomoc materialna

W roku akademickim 2016/2017 studenci I roku będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.
W roku akademickim 2016/2017 wnioski o w/w świadczenia student będzie mógł wypełnić
tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb.
Link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student będzie musiał złożyć w dziekanacie wydziału
w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM. Aby poprawnie wydrukować wniosek student musi go zatwierdzić (wydrukowane wnioski nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”).

Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału, od kiedy będzie można wypełniać wnioski w systemie USOSweb (moduł Moje studia →Wnioski).

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 nie może przekraczać 900,00 zł netto na członka rodziny.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B (pok. 105/S2), 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl 2 kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + oryginał do wglądu. Po wprowadzeniu  danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb, zatwierdzić go, wydrukować, podpisać
i dostarczyć do dziekanatu wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez                                                         Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium otrzymuje do 10 % najlepszych studentów danego kierunku studiów ze średnią nie niższą niż 4,00 lub liczbą punktów nie niższą niż 4,00. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium oraz katalog osiągnięć do w/w stypendium określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów *.

(*od 01.10.2016 r. możliwe zmiany w nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują żadne świadczenia pomocy materialnej, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej).