MODERNIZACJE I RENOWACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

STUDIA PODYPLOMOWE „ RENOWACJE I MODERNIZACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH” - możliwość refundacji 50% lub 80% wysokości czesnego w Podmiotowym Systemie Finansowania

bezpośredni link do strony: http://www.uwm.edu.pl/ibpodyplomowe/

Rok akademicki 2017/2018

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Instytut Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4, pok. 2.4,
tel. (89) 523-38-18, 665-192-189;

Kierownik studiów: dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
 

Charakterystyka:
Celem kształcenia studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie renowacji i modernizacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych oraz przygotowanie merytoryczne słuchaczy do odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie budowlanym i solidnego wykonywania zawodu zaufania publicznego.

Słuchacze podczas studiów podyplomowych trwających dwa semestry zdobywają specjalistyczną wiedzę budowlaną. Zakres przedmiotów umożliwia osiągnięcie wybranych efektów kształcenia w zakresie budownictwa i pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Celem studiów podyplomowych jest ponadto rozwój kompetencji i postaw społecznych istotnych w gospodarce opartej na wiedzy i umiejętnościach oraz dostrzeżenie konieczności ich ciągłego doskonalenia, pogłębiania i aktualizacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę z  zakresu renowacji obiektów budowlanych. Znają współczesne metody rekonstrukcji  elementów obiektów budowlanych, w tym także budowli zabytkowych, ich utrzymania, modernizacji, napraw i konserwacji. Absolwenci kończąc opisywane studia podyplomowe są przygotowani do rozwiązywania nietypowych problemów związanych z obiektami zabytkowymi. Potrafią także korzystać z nowoczesnych metod diagnostycznych i realizacyjnych przeznaczonych do tego celu.  Program studiów skierowany jest zarówno do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć wiedzę o zagadnieniach z zakresu renowacji i modernizacji w budownictwie, jak również do czynnych zawodowo inżynierów budownictwa, architektów, inżynierów instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz innych osób pracujących w branży budowlanej, którzy poprzez samokształcenie chcą uaktualnić wiedzę  i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać większe możliwości konkurowania na rynku pracy. Studia uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy poprzez osiąganie wyszczególnionych efektów kształcenia z zakresu renowacji i modernizacji.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu:  prawnych aspektów realizacji remontów obiektów zabytkowych; konserwacji zabytków – aspektów praktycznych, stanów awaryjnych obiektów budowlanych, fizyki budowli; diagnostyki stanu technicznego konstrukcji budowlanych i podstaw mykologii; docieplania budynków historycznych; projektowanie numeryczne; nieniszczące badania konstrukcji, materiałów budowlanych do wzmocnień i renowacji, nowoczesnych metod inwentaryzacji budowlanej, dobrych praktyk w renowacji i wzmacnianiu budynków, ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, bezwybuchowego wyburzanie konstrukcji, klejenia konstrukcji żelbetowych, kosztorysów prac renowacyjnych i modernizacyjnych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w  pracy w:  przedsiębiorstwach specjalizujących się w renowacjach i modernizacjach budynków, w tym zabytkowych, w  firmach projektowych, a także w organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, organach nadzoru budowlanego, czy administracji publicznej.

Program Studiów: Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.). Zakres merytoryczny studiów został opracowany w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. budownictwa, jednostkami samorządu terytorialnego i grupami zawodowymi reprezentacyjnymi środowiska zawodowe związane z budownictwem.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe: Zasady są zgodne z § 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, z dnia 27 marca 2015 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie Instytutu Budownictwa i Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. (http://www.uwm.edu.pl/ib lub www.uwm.edu.pl/zboifb)

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

230 godzin

Czas trwania:

2 semestry w systemie zjazdowym, (11-12 zjazdów) sobota i niedziela. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio, co dwa - trzy tygodnie.

Kryteria rekrutacji:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (z dyplomem inżyniera, licencjata magistra) decyduje kolejność złożenia dokumentacji o przyjęciu na studia podyplomowe. Brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia:

Po zebraniu grupy - min. 20 osób; Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów.

Terminy zgłoszeń:

Terminy zgłoszeń: REKRUTACJA CIĄGŁA  DO ZEBRANIA GRUPY. Procedura i dokumentacja do rekrutacji dostępna jest na stronie www.uwm.edu.pl/zboifb -- zakładka „Studia podyplomowe”.

Miejsce zajęć:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Budownictwa, Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, ul. Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn:tel. (89) 523-38-18, 665-192-189; e-mail: ib@uwm.edu.pl

Planowana odpłatność:

3 700 zł za dwa semestry. Płatność jednorazowa lub w ratach (na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat). Opłata zawiera koszty administracyjne, koszty realizacji programu studiów, koszty przeprowadzenia zaliczeń, koszty przeprowadzenia egzaminu końcowego. Oprócz opłaty za studia podyplomowe słuchacz ponosi opłatę związaną z wystawieniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje:

Sekretarz Studiów Podyplomowych mgr Danuta Wiśniewska
tel.: (89) 523-38-18; e-mail: ib@uwm.edu.pl