Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Kryteria naboru na kolejne lata akademickie będą ustalane i podawane do wiadomości publicznej, co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia studiów.
Pomoc w znalezieniu opiekuna naukowego (w przypadku kandydatów spoza WGIPB) można uzyskać u kierownika SD.
Uniwersytet prowadzi nabór kandydata na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat:

UCHWAŁA Nr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/2018

(czytaj)

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie:

UCHWAŁA Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

(czytaj)

Warunki przyjęcia na SD:

  • posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
  • posiadanie na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia oceny nie niższej niż 4,0.
  • zbieżność ukończonego kierunku studiów z dziedziną i dyscypliną naukową w zakresie których będą realizowane studia doktoranckie,
  • złożenie pisemnej zgody przyszłego opiekuna naukowego, wraz z podaniem źródeł finansowania badań oraz zgody kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, w której realizowane będą badania oraz praktyki zawodowe,
  • pozytywny wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące. egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie polegający na prezentacji planów i zamierzeń kandydata w dziedzinie naukowej, badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej określają:

U C H W A Ł A Nr 85 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie oraz zatwierdzenia limitu naboru w roku akademickim 2017/2018 (czytaj)

Dokumenty należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia WGIPB do dnia 04.09.2017 r.
Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej –07.09.2017 r. (godzina i sala zostaną podane w sierpniu 2017 r.)

Ogłoszenie wyników – 11.09.2017 r.

Wymagane formularze:

http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-doktoranckie/formularze