Regulaminy

 • studiów
 • studiów doktoranckich
 • studiów podyplomowych
 • pomocy materialnej
 • dotyczące studiów doktoranckich (w tym pomoc materialna)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów. (Dz.U.1991.63.269)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. (Dz.U.2004.182.1881, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. (Dz.U.2004.245.2458) – obowiązuje do 31.12.2006.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. (Dz.U.2006.153.1093) – obowiązuje od 01.01.2007.
  Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz.U.1998.108.685)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. (Dz.U.2004.196.2017, ze zm.)
  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (j.t.: Dz.U.2004.241.2416, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych. (Dz.U.2003.103.956, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu Oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek. (Dz.U.2003.174.1686, ze zm.)
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (j.t.: Dz.U.2002.175.1440, ze zm.)