Zasady powtarzania semestru (roku)

Zasady ogólne

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan wydaje decyzję o:
  1. powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania semestru – dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,
  2. skreśleniu z listy studentów.
 2. Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu(tów) lub semestru (roku studiów) wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony po zakończeniu roku lub semestru, którego nie zaliczył. Dziekan podejmując decyzję, określa także warunki dalszej kontynuacji toku studiów.
 3. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa senat Uczelni.
 4. Regulacja z pkt. 1a) nie dotyczy studentów I roku.
 5. Studentowi, który został skierowany na powtarzanie semestru, przysługują uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin pomocy materialnej.

Zasady powtarzania

 1. Student powtarzający dany rok lub semestr studiów może uzyskać zgodę na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Decyzję podejmuje dziekan w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne przedmioty.
 2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

Do pobrania

Zobacz