Otwarte Seminarium Naukowe mgr. inż. Michała Ogrodniczaka

SEMINARIUM

I N S T Y T U T  G E O I N F O R M A C J I
i  K A R T O G R A F I I

WYDZIAŁ GEODEZJI,
INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

 

Uprzejmie zapraszam na otwarte seminarium naukowe

Pana mgr. inż. Michała Ogrodniczaka

 

doktoranta w Instytucie Geoinformacji i Kartografii,
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
UWM w Olsztynie

 

pt. „Wykorzystanie struktur sieciowych w wybranych zadaniach geodezyjnych”


które odbędzie się 11.03.2019 r. o godz. 900

w Sali Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

        

            Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Tomasz BAJEROWSKI, prof. zw.