Otwarte Seminarium Naukowe mgr. inż. Jacka Kil

SEMINARIUM

I N S T Y T U T  I N Ż Y N I E R I I
P R Z E S T R Z E N N E J  I  N I E R U C H O M O Ś C I

WYDZIAŁ GEODEZJI,
INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UWM w OLSZTYNIE

 

Uprzejmie zapraszam na otwarte seminarium naukowe

Pana mgr. inż. Jacka Kil

 

pt. „Opracowanie metody oceny skutków przestrzennych lokalizacji obwodnicy miasta

 

które odbędzie się 19.03.2019 r. o godz. 900

w sali 201, ul. Prawocheńskiego 15

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.