Najważniejsze osiągnięcia naukowe i wdrożenia WGIPB

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 1. Opracowanie ogólnych zasad wyrównania sieci geodezyjnych z uwzględnieniem probabilistycznych modeli błędów pomiaru.
 2. Wdrażanie norm dotyczących informacji geograficznej oraz udział w międzynarodowych programach naukowych dotyczących definicji globalnego układu współrzędnych.
 3. Opracowanie oprogramowania GPS do pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem stacji permanentnych, które będzie amerykańskim standardem – a może międzynarodowym – standardem prowadzenia tego typu obliczeń.
 4. Opracowanie procedur gospodarki i wyceny nieruchomości z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii.
 5. Opracowanie modelu guasigeoidy dla obszaru Polski. Umożliwia to lepsze poznanie pola siły ciężkości na obszarze Polski. Quasi-geoida zostanie wykorzystana w geodezji (definicja układu wysokościowego, transformacja wysokości) oraz geofizyce (do badań struktury skorupy ziemskiej).
 6. Opracowanie zasad zarządzania przestrzenią planistyczną oraz wykonywania ocen oddziaływania skutków opracowań planistycznych na środowisko.
 7. Pionierskie opracowania w dziedzinie fotogrametrii internetowej, liczące się w kraju i na świecie – zrealizowano 2 projekty międzynarodowe w ramach organizacji OEEPE i EUROSDR.
 8. Opracowanie technologii modernizacji osnów geodezyjnych przy użyciu techniki GPS RTK.
 9. Opracowanie technologii zintegrowanych pomiarów batymetrycznych oraz teletransmisji danych DGPS/RTK za pomocą GSM/GPRS.
 10. Wypracowanie zasad transferu danych z ewidencji gruntów do międzynarodowej systematyki pokrycia terenu oraz zasad funkcjonowania Systemu Indentyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) w Polsce.
 11. Transformacja ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości w aspekcie funkcjonalności i kosztów; opracowanie Instrukcji G-5 „Ewidencja gruntów i budynków”
 12. Wygranie konkursów i realizacja 4 projektów badawczych  - PIOM-FIPP, MONITOR-2, INSPIRE, HORION - finansowanych przez Europejską Agencje Kosmiczną (ESA).
 13. Udział w Konsorcjum POLFAR (Polish Low Freguency Array) i bodowa stacji systemu LOFAR.
 14. Opracowanie wieloczynnikowych modeli matematycznych, wiążących właściwości betonu samozagęszczalnego z ilością wprowadzonej domieszki, czasem jej dozowania, temperaturą otoczenia i innymi czynnikami.

Najważniejsze wdrożenia, licencje, patenty i  wzory użytkowe uzyskane przez Wydział

Wdrożenia/Innowacje

 1. Opracowanie algorytmów i oprogramowania do zaawansowanego opracowania obserwacji GPS zastosowanych w serwisie internetowym On line Positioning User Service – Rapid Static (OPUS ‑RS) – miejsce wdrożenia Amerykański Główny Urząd Geodezji – National Geodetic Survey (NGS) – dr inż. Paweł Wielgosz.
 2. Wykonanie wyrównania osnowy wysokościowej I klasy i przygotowanie danych niwelacyjnych dla podkomisji EUREF – Główny Urząd Geodezji i Kartografii –   prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, prof. zw.
 3. System bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska dla rozwoju eko-turystyki w regionie Warmii i Mazur w oparciu o pomiary GPS, Bazy Danych Topograficznych, mapy oraz zobrazowania satelitarne i fotogrametryczne. W ramach projektu wykonano 25 arkuszy map topograficznych 1:10 000 w standardzie Topograficznej Bazy Danych   oraz cyfrową mapę batymetryczną jeziora Śniardwy. Utworzono 2 permanentne stacje referencyjne DHPS/RTK w Olsztynie i w Giżycku. Zbudowano pilotażowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego w WSPol w Szczytnie oraz System informacyjny o sytuacji    na drogach na stacjach ORLEN.
 4. Utworzona stacja referencyjna DGPS/RTK w Elblągu została uruchomiona i oddana do użytkowania Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno - Kartograficznemu w Elblągu.
 5. Technologia zakładania i użytkowania odtwarzalnych osnów szczegółowych III kl.   (na podstawie 1 patentu i 2 wzorów użytkowych), 9 wdrożeń.
 6. Zajęcie przez doktorantów WGIPB 5 miejsca w konkursie European Satellite Navigation Competition 2014 na najbardziej innowacyjne i przydatne w gospodarce wdrożenie technologii satelitarnych za opracowanie metody skuteczniejszego poszukiwania wraków samolotów na terenie dużych zbiorników wodnych.
 7. Zakwalifikowanie metody odtwarzania izolacji poziomych w murach budynków zabytkowych do najważniejszych osiągnięć nauki polskiej w ostatnich latach przez Kapitułę Fundacji OIC International oraz Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland”.
 8. Zdobycie w konkursie na innowacje roku organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A  - Top 100 KGHM - wyróżnienia „Top 20” za wdrożenie projektu „Niwelacja satelitarna LGOM”.

Licencje

 1. Udzielone licencje na użytkowanie pakietu komputerowych programów edukacyjnych GEODEZJA, 6 licencji.

Patenty, wzory użytkowe

 1. Patent na wynalazek pt.: P.217073 Sposób samoczynnego przekazywania ciepła w kierunku odwrotnym do konwencji naturalnej i urządzenie do samoczynnego przekazywania ciepła w kierunku odwrotnym do konwencji naturalnej, dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM okres ochronny wynalazku rozpoczyna się od dnia 26.07.2010 r.
 2. Patent na wynalazek pt.:  P.390624 Urządzenie do geodezyjnego pomiaru lin odciągowych, dr inż. Kamil Kowalczyk, dr inż. Jacek Rapiński, okres ochronny wynalazku rozpoczyna  się od dnia 05.03.2010 r.
 3. Prawa ochronne na wzór użytkowy: Nr W.122060 Urządzenie do pozycjonowania wózka do pomiaru torów kolejowych na wysokości znaku KOS, dr inż. Jacek Rapiński, dr inż. Kamil Kowalczyk, mgr Michał Śmieja, od dnia 20.05.2013 r.
 4. Prawo ochronne na wzór użytkowy pt.: Nr W121802 Element do mocowania urządzeń pomiarowych w dnie łodzi motorowej, dr inż. Dariusz Popielarczyk, od dnia 05.03.2013 r.
 5. Prawa ochronne na wzór użytkowy: Nr 66150 Widełki pomiarowe, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej, dr inż. Kamil Kowalczyk, od dnia 28.06.2010 r.
 6. Prawa ochronne na wzór użytkowy: Nr 66008 Węgielnica pryzmatyczna, dr inż. Kamil Kowalczyk, od dnia 29.03.2010 r.
 7. Prawa ochronne na wzór użytkowy: Nr 66012 Uchwyt do mocowania lustra dalmierczego, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej z odbiornikiem GPS, dr inż. Kamil Kowalczyk, od dnia 31.03.2010 r.
 8. Prawa ochronne na wzór użytkowy: Nr 64831 Przyrząd do precyzyjnego wymuszonego centrowania anteny GPS, dr inż. Radosław Baryła, od dnia 03.07.2007 r.