Strategiczne obszary i problemy badawcze na WGIPB

Strategiczne obszary badawcze i grupy problemowe

Lp.OBSZAR BADAWCZYLIDER
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejprof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński
2.Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnymprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
3.Badania nad wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej GNSSdr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM
4.Analiza problemów badawczych w budownictwiedr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM

Problemy badawcze w ramach grup problemowych

LpObszar badawczyProblemy badawcze
NazwaKierownik zespołu badawczego
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejSystemy informacji geograficznej: modelowanie, tworzenie, ocena.dr inż. Małgorzata Leszczyńska
Doskonalenie metod badania przemieszczeń obiektów inżynierskich i ich otoczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.dr hab. inż. Sławomir Cellmer
Zastosowanie niestandardowych metod estymacji w wyrównaniu osnów geodezyjnych.dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM
Doskonalenie metod wyrównania sieci geodezyjnych.dr hab.inż. Robert Duchnowski, prof. UWM
Ocena systemów przetwarzania graficzno-numerycznego i numeryczno-graficznego w geodezji i kartografii.dr inż. Krzysztof Bojarowski
Badania nad wykorzystaniem technik radiowych w wybranych zadaniach geodezyjnych.prof. dr hab. Andrzej Drożyner, prof. zw.
Zastosowanie technik satelitarnych w wyznaczaniu wysokości normalnych dr inż. Karol Dawidowicz
Zastosowanie technik satelitarnych do badań geodynamicznych w oparciu o punkty krajowej sieci zerowego rzędu.dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. UWM
Doskonalenie metod i algorytmów do precyzyjnego opracowania obserwacji satelitarnych.dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
Infrastruktury danych przestrzennych.dr inż Kamil Kowalczyk.
2.Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnymAnaliza i modele gospodarowania i zarządzania zasobami nieruchomości.prof. dr hab.inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby gospodarowania przestrzenią.prof. dr hab.inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
Teoretyczne podstawy zarzadzania przestrzenią.prof. dr hab. Tomasz Bajerowski, prof. zw.
Wielokryterialne modelowanie procesów urbanizacyjnychdr hab. inż. Adam Senetra
Techniczno-technologiczne, prawne i informacyjne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie polityki rolnej Unii Europejskiej.dr inż. Jadwiga Konieczna
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Północnej Polsce.prof. dr hab. Ryszard Cymerman, prof. zw.
Kształtowanie ładu przestrzennego na obszarach cennych przyrodniczo.dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM
3.Badania nad wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej GNSS

Badania nad zastosowaniem satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS dla potrzeb geodezji, nawigacji i hydrografii.

dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM
Integracja niwelacji satelitarnej z precyzyjną niwelacją geometryczną do badań deformacji terenu.dr inż. Radosław Baryła
Nowe technologie pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych w zastosowaniach kartograficznych, środowiskowych i rolniczych.dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
4,Analiza problemów badawczych w budownictwieBadania w zakresie mechaniki i konstrukcji budowlanych wraz z komputerowym i eksperymentalnym wspomaganiem obliczeńdr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
Optymalizacja materiałów, procesów technologicznych i inwestycyjnych w budownictwie oraz utylizacja surowców odpadowych w budownictwie.dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM
Termomodernizacja obiektów zabytkowych i ochrona przeciwwilgociowa budynków.dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
Zastosowanie najnowszych technik eksperymentalno – obliczeniowych do wybranych zagadnień geotechniki.dr hab. inż. Chi Tran, prof . UWM