Harmonogram rekrutacji śródrocznej kandydatów na studia na rok ak. 2015/2016

Harmonogram rekrutacji śródrocznej kandydatów na studia na rok ak. 2015/2016

(Informacje dla kandydatów na kierunki: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna)

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na kierunek inżynieria środowiska – oferta w języku angielskim

07.12.2015 r. - 25.02.2016 r.

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – pozostałe kierunki

25.01. - 25.02.2016 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 25.02.2016 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (zaświadczenia o wyniku studiów I stopnia) **

25.01. - 25.02.2016 r.

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

26.02.2016 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

29.02.2016 r. godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów ***

29.02. – 01.03.2016 r.
do godz. 14.00

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

**) Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania rekrutacyjnego jest zaświadczenie o ostatecznym wyniku studiów I stopnia. Należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2016 roku.

Absolwenci UWM studiów I stopnia kierunku geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna pobierają zaświadczenia do ostatecznym wyniku studiów w pokoju nr 15 i składają w pokoju nr 12.

Absolwenci UWM studiów I stopnia kierunku budownictwo pobierają i składają zaświadczenia o ostatecznym wyniku studiów w pokoju nr 17.

***) wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,
  • fotografię w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL), spełniająca następujące wymagania techniczne: postać cyfrowa o rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie JPG; rzeczywisty rozmiar wydruku: podstawa 2,00 cm (236 pikseli) na wysokość 2,50 cm (295 pikseli); fotografie (formy: papierowa i elektroniczna) powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2) – oryginał do wglądu,

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku ak. 2015/2016  dostępny na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-20152016

Opłata rekrutacyjna w 2015/2016 wynosi  85 zł

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Opłata musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: część na samym dole: Moje wpłaty - Suma należności.

Opłata rekrutacyjna na podstawie:

Decyzja Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2015 roku, w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016.