Newsletter 02-03/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
życzą:
Dziekan i Rada Wydziału
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku. Czytaj więcej.
 2. Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . Czytaj więcej. 
 3. Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 323 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie osobowej zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 322 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie osobowej kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA INFORMACJI oraz INŻYNIERIA KOSMICZNA w roku akademickim 2017/2016. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 308 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa w Olsztynie oraz zatwierdzenia limitu naboru w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁANr 306 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zaopiniowania „Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana”. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 305 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych wraz ze zmianą wniesioną uchwałą Rady Wydziału nr 75 z dnia 11 czerwca 2013 roku. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA  Nr 304 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2016 rok. Czytaj więcej.
 7. UCHWAŁA Nr 303 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za 2015 rok. Czytaj więcej.
 8. UCHWAŁA Nr 302 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2016 roku. Czytaj więcej.
 9. UCHWAŁA Nr 300 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji ścieżki bez specjalnościowej na kierunku „gospodarka przestrzenna” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych. Czytaj więcej.
 10. UCHWAŁA Nr 299 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji wybranych specjalności stacjonarnych studiów drugiego stopnia 3-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”. Czytaj więcej.
 11. UCHWAŁANr 298 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia na specjalności „gospodarka nieruchomościami”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Czytaj więcej.
 12. UCHWAŁANr 297 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Czytaj więcej.
 13. UCHWAŁANr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie  zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku „inżynieria informacji” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Czytaj więcej.
 14. UCHWAŁA Nr 295 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „inżynieria informacji” oraz przyjęcia efektów kształcenia. Czytaj więcej.
 15. UCHWAŁA Nr 294 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 53/1 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”. Czytaj więcej.
 16. UCHWAŁA Nr 293 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 189 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”. Czytaj więcej.
 17. UCHWAŁA Nr 286 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Pośrednictwo w obrocie nieruchościami”. Czytaj więcej.
 18. UCHWAŁA Nr 285 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami”. Czytaj więcej.
 19. UCHWAŁA Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „Zdalne systemy pomiarowe” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności. Czytaj więcej.
 20. DECYZJA nr 1/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Wybory 2016. Czytaj więcej.
 2. Dzień Otwartych Drzwi 2016. Czytaj więcej.
 3. Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Czytaj więcej.
 4. Parametryzacja 2017. Czytaj więcej.
 5. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 6. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 7. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty - PRZYSTANEK MIASTO. Czytaj więcej.
 2. Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Olsztyn, 28 kwietnia 2016 r. Czytaj więcej.
 3. Konferencja „Gospodarowanie Przestrzenią Miast I Regionów . Teoria i Praktyka Obszarów Funkcjonalnych” 27-28.X.2016. Czytaj więcej.
 4. GIS w nauce 8-10 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej.
 5. IV Tydzień Zrównoważonej Energii. Czytaj więcej.
 6. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". Czytaj więcej.
 7. Transport Research Arena 2016 TRA2016. Czytaj więcej.
 8. Zrównoważony Rozwój w Skali Lokalnej i Regionalnej. Czytaj więcej.
                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.