Strategiczne obszary i problemy badawcze na WGIPB

Strategiczne obszary badawcze i grupy problemowe

Lp.OBSZAR BADAWCZYLIDER
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejdr hab. inż. Dariusz Popielarczyk
2.Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnymprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
3.Analiza problemów badawczych w budownictwiedr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM

Problemy badawcze w ramach grup problemowych

LpObszar badawczyProblemy badawcze
NazwaKierownik zespołu badawczego
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejDoskonalenie metod wyrównania sieci geodezyjnych.dr hab.inż. Robert Duchnowski, prof. UWM
Zastosowanie niestandardowych metod estymacji w wyrównaniu osnów geodezyjnych.dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk
Doskonalenie metod i algorytmów do precyzyjnego opracowania obserwacji satelitarnych.dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
Systemy informacji geograficznej: modelowanie, tworzenie, ocena.dr inż. Małgorzata Leszczyńska
Nowe technologie pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych w zastosowaniach kartograficznych, środowiskowych i rolniczych.dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
Badania nad zastosowaniem satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS dla potrzeb geodezji, nawigacji i hydrografii.dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Infrastruktury danych przestrzennych.dr hab. inż Kamil Kowalczyk.
Zastosowanie technik satelitarnych do badań geodynamicznych w oparciu o punkty krajowej sieci zerowego rzędu.dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. UWM
Badania nad wykorzystaniem technik radiowych w wybranych zadaniach geodezyjnych.dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM
Doskonalenie metod badania przemieszczeń obiektów inżynierskich i ich otoczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM
Zastosowanie technik satelitarnych w wyznaczaniu wysokości normalnychdr hab. inż. Karol Dawidowicz
2.Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnymAnaliza i modele gospodarowania i zarządzania zasobami nieruchomości.prof. dr hab.inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby gospodarowania przestrzenią.prof. dr hab.inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
Teoretyczne podstawy zarzadzania przestrzenią.prof. dr hab. Tomasz Bajerowski, prof. zw.
Wielokryterialne modelowanie procesów urbanizacyjnychdr hab. inż. Adam Senetra
Techniczno-technologiczne, prawne i informacyjne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie polityki rolnej Unii Europejskiej.dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Północnej Polsce.dr inż. Cezary Kowalczyk
Kształtowanie ładu przestrzennego na obszarach cennych przyrodniczo.dr inż. Krystyna Kurowska
3.Analiza problemów badawczych w budownictwieBadania w zakresie mechaniki i konstrukcji budowlanych wraz z komputerowym i eksperymentalnym wspomaganiem obliczeńdr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
Optymalizacja materiałów, procesów technologicznych i inwestycyjnych w budownictwie oraz utylizacja surowców odpadowych w budownictwie.dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM
Termomodernizacja obiektów zabytkowych i ochrona przeciwwilgociowa budynków.dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
Zastosowanie najnowszych technik eksperymentalno – obliczeniowych do wybranych zagadnień geotechniki.dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
Zastosowanie narzędzi i technologii informacyjnych do analizy zależności między organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego a parametrami drogidr inż. Dariusz Słowiński
Hydrauliczne warunki przepływu cieczy w wolno stojącym kanale otwartym - badania przepływu przez  złoża kruszyw lekkich oraz badania intensywności wnikania tlenudr inż. Beata Ferek
Optymalizacja i analizy systemowe na etapie planowania realizacji i eksploatacji inwestycji budowlanychdr inż. Elżbieta Szafranko