Ocena programowa PKA na kierunku "geodezja i kartografia"

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 
 
Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
I. W dniach 23-24 stycznia 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na naszym Wydziale. W związku z powyższym:
  1. Dzień 24 stycznia 2015 roku (sobota) jest dniem pracującym dla wszystkich pracowników będących nauczycielami akademickimi i realizujących zajęcia na kierunku "geodezja i kartografia" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Kierowników Jednostek Organizacyjnych proszę o nieudzielanie urlopów w tej grupie pracowników w dniu 23 stycznia 2015 roku (piątek).
  2. Dzień 24 stycznia 2015 roku (sobota) jest dniem pracującym dla wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy techniczni, pracownicy administracji). Kierowników Jednostek Organizacyjnych proszę o nieudzielanie urlopów w tej grupie pracowników w dniu 23 stycznia 2015 roku (piątek) oraz przyznanie dnia wolnego od pracy, w związku z tym, iż 24 stycznia 2015 roku (sobota) będzie dniem pracującym.
II. PKA, w trakcie wizytacji, dokona między innymi:
  1. oceny realizacji zakładanych i osiąganych efektów kształcenia,
  2. oceny wybranych prac okresowych,
  3. oceny funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu nauczania,
  4. przeprowadzi wizytację wybranych zajęć dydaktycznych.
         W związku z powyższym:
  1. Każdy pracownik realizujący zajęcia na kierunku "geodezja i kartografia" jest zobowiązany przygotować posiadane materiały potwierdzające realizację zakładanych i osiąganych efektów kształcenia (prace studentów, projekty, sprawozdania, kolokwia, prezentacja, testy, pytania egzaminacyjne, itp.). Materiały te (najlepiej zebrane w opisanej teczce) powinny zawierać m.in. informacje o: nazwie kierunku studiów i specjalności, nazwie przedmiotu, roku akademickim realizacji przedmiotu, roku studiów na którym przedmiot jest realizowany, semestrze realizacji zajęć, formie i liczbie godzin realizacji zajęć (wykłady, ćwiczenia), nazwisko osoby realizującej zajęcia oraz sylabus. PKA dokona wyboru prac, które będzie przeglądać.
  2. Proszę uprzedzić studentów o wizytacji PKA oraz starannie przygotować się do realizacji zajęć w dniach 23 i 24 stycznia 2015 roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Proszę z wyprzedzeniem sprawdzić plan zajęć i nie dokonywać w nim jakichkolwiek zmian.
III. PKA spotka się ze studentami i kadrą prowadzącą zajęcia na wizytowanym kierunku studiów - proszę o wzięcie udziału w spotkaniach.
 
IV. Zobowiązuję wszystkich pracownik realizujących zajęcia na kierunku "geodezja i kartografia" do pilnego dostarczenia (do 20 stycznia 2015 roku) zaległych protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
 
V. Kierowników Jednostek Organizacyjnych proszę o przyspieszenie prac związanych z dostarczeniem do CNiK informacji o pracach naukowych realizowanych z udziałem studentów.
 
Wszystkich pracowników, a w szczególności osoby opiekujące się salami dydaktycznymi, proszę o uporządkowanie sal i laboratoriów oraz usunięcie zbędnego i uszkodzonego sprzętu i aparatury.
 
Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.