PROJEKT WYDZIAŁOWY - ZAKUP APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
W związku ze zgłoszeniem, przez UWM w Olsztynie w PARP, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do złożenia projektu na zakup aparatury naukowo-badawczej ze środków UE w ramach budżetu 2007-2014 uprzejmie proszę o przygotowanie w nieprzekraczalnym terminie do 09 stycznia 2015 roku zadań projektowych, które mogłyby stać się częścią tego projektu GEOinfo.
 
Założenia:
 1. Projekt GEOinfo będzie zgłoszony do konkursu na początku 2015 roku.
 2. Przewidywana wartość projektu 4 mln zł.
 3. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, projekt będzie realizowany jako projekt wydziałowy, będący rozszerzeniem Małego Techno.
 4. Celem projektu jest wyłącznie zakup aparatury naukowo-badawczej.
 5. Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku - czas realizacji jest bardzo krótki, ponieważ wydatkowane będą środki z perspektywy 2007-2014.
 6. W ramach projektu (stan na dzień dzisiejszy) zostaną zakupione na poziomie Wydziału:
  1. Wydziałowe Laboratoria Geoinformatyczne - komputery wraz z oprogramowaniem do wybranych sal komputerowych z przeznaczeniem do prowadzenia prac badawczych przez dyplomantów (prace inżynierskie i magisterskie), doktorantów, pracowników.
  2. Wydziałowe Certyfikowane Laboratorium GIS - laboratorium wydziałowe z przeznaczeniem: prowadzenie badań GIS.
  3. Wydziałowe Certyfikowane Laboratorium Geoinformacyjne - laboratorium wydziałowe z przeznaczeniem: prowadzenie badań z zakresu przetwarzania geoinformacji.
  4. Oprogramowanie i Licencje Naukowe do Laboratoriów - oprogramowanie typu campusowego (cały wydział) niezbędne do prowadzenia badań w laboratoriach (platforma ESRI, platforma MapInfo, ...).
  5. Macierze Dyskowe i Pamięć Operacyjna - zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania i licencji, które zlokalizowane zostaną w RCI.
  6. ...
 7. W ramach projektu realizowane będą zakupy z wykorzystaniem procedur zamówień publicznych - proszę przygotować zadania projektowe w taki sposób, aby w przetargu mogła wziąć udział firma polska lub europejska - proszę nie planować zakupów od podmiotów, które nie mogą lub nie chcą wziąć udziału w procedurze zamówienia publicznego.

Znając powyższe założenia proszę Państwa o przygotowanie zadań projektowych, które mogłyby stać się kolejnymi zadaniami w projekcie. Zadania proszę przygotować wykorzystując przygotowane tabele w pliku, który można pobrać ze strony: 1) wersja *.xlsx: www.wgigp.uwm.edu.pl/files/tmp/GEOinfo.xlsx, 2) wersja *.xls: www.wgigp.uwm.edu.pl/files/tmp/GEOinfo.xlsx. W pliku należy wypełnić poszczególne arkusze:

 1. Zadanie projektowe (tabela 1) - należy podać nazwę i opis zadania.
 2. Wskaźniki projektowe (tabela 2) - należy wskazać, które wskaźniki mogą być zrealizowane w danym zadaniu - proszę przeczytać OŚWIADCZENIE zawarte w arkuszu Oświadczenie uczestnika.
 3. Kosztorys zadania (tabela 3) - należy przygotować kosztorys zadania.
 4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (tabela 4) - należy dokonać opisu przedmiotu zakupu z wykorzystaniem wiarygodnych danych rynkowych - dane i informacje oraz źródła na podstawie, których dokonano opisu należy zachować.
W projekcie może być kupowana aparatura (sprzęt, licencje i oprogramowanie, bazy danych, itp.) przeznaczona do prowadzenia badań naukowych. Proszę tak zaplanować zadania projektowe, aby później realizować badania naukowe na wysokim poziomie. Pozowli to na wskazanie takich "wskaźników rezultatu", dzięki którym projekt wygra w konkursie.
 
Opracowane zadania projektowe zostaną wykorzystane do napisania projektu. Przy wyborze będą brane pod uwagę, przede wszystkim te zadania projektowe, które będą miały największe szanse na realizację założonych "wskaźników rezultatu".
 
Opracowane zadanie (wypełnione tabele w arkuszach) należy przesłać w terminie do 09.01.2015 roku na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl.

Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan
                                                        

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.