Newsletter 12/2014

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 642 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2015. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 642 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2015. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 127/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego
  w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich w „Rocznej karcie osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieCzytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. Czytaj więcej.
 8. Decyzja Nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 9. Decyzja Nr 79/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. DECYZJA nr 26/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 2. DECYZJA  nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Życzenia do planu zajęć w semestrze letnim 2014/2015. Czytaj więcej.
 2. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w 2015 roku - zasady. Czytaj więcej.
 3. Nowa odsłona serwisu internetowego Wydziału: www.wgipb.uwm.edu.pl.
 4. Nowa nazwa Wydziału - proszę o posługiwanie się począwszy od 01 stycznia 2015 roku nową nazwą Wydziału (WGIPB - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa). Proszę zasadę tę stosować w przypadku realizacji prac przez studentów, w tym prac dyplomowych.
 5. Wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowejCzytaj więcej.
 6. Instrukcja numerowania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie od 1 stycznia 2015 roku. Czytaj więcej.
 7. Pismo Prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju prof. Mirosława Gornowicza w sprawie wprowadzenia jednolitego szablonu kosztorysu. Czytaj więcej.
 8. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 9. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 10. Remont w bloku nr 25 (ul. Prawocheńskiego 15). Czytaj więcej.
 11. Zmiana kodow finansowych. Czytaj więcej.
 12. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.