Ubezpieczenia doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci na podstawie pisemnego wniosku mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnie mają doktoranci, którzy:

  1. Ukończyli 26 rok życia i nie pracują (umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalność gospodarcza),
  2. Nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w Centrum Nauki i Kształcenia  (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (druki do ZUS, oświadczenie) : (pobierz)

Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Centrum Nauki i Kształcenia w ciągu trzech  dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza), podczas której pracodawca reguluje płatność składek ZUS ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ukończenia studiów,
  • obrony pracy doktorskiej,
  • skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.


 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  • okres ubezpieczenia: od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
  • suma ubezpieczenia 21 000 zł
  • wysokość składki 40 zł

Doktoranci będą ubezpieczani przez Panią Sylwię Dylewską z Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15)

w godzinach 10:00 – 14:00, składki należy wpłacać w terminie od 15.10.2015 r. do 30.10.2015 r. w kwocie 40 zł.

Warunki ubezpieczenia (pobierz)