Konwent WGiGP/WGIPB

Zadania Konwentu WGiGP/WGIPB

  1. podejmowania czynności służących nawiązywaniu i pogłębianiu oraz określaniu priorytetowych obszarów współpracy Wydziału z podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi instytucjami,
  2. promowania działań Wydziału w kraju i za granicą,
  3. opiniowanie w procesie tworzenia oraz weryfikację istniejących programów kształcenia,
  4. opiniowanie zakładanych i uzyskanych efektów kształcenia, a w szczególności efektów związanych z realizacją praktyk zawodowych, prowadzeniem zajęć w językach obcych oraz funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie działań na rzecz doskonalenia programu kształcenia na Wydziale,
  5. opiniowanie zakładanych i uzyskanych efektów kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
  6. opiniowania zasad prowadzenia kierunków studiów o profilu praktycznym, a w szczególności zakresu udziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu programów kształcenia, form współfinansowania studiów przez podmioty gospodarcze oraz uczestnictwa pracowników podmiotów gospodarczych w prowadzeniu zajęć praktycznych,
  7. tworzenia rozwiązań umożliwiających zatrudnianie absolwentów Wydziału oraz organizowania praktyk studenckich i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,
  8. prowadzenia badań i przedsięwzięć znaczących dla rozwoju Wydziału i regionu Warmii i Mazur,
  9. komercjalizacji wyników badań naukowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  10. tworzenia zespołów do rozwiązywania istotnych problemów z zakresu geodezji i kartografii i gospodarki przestrzennej.
 

Skład Osobowy Konwentu WGiGP/WGIPB 2012-2016

Skład Osobowy Konwentu WGIPB 2016-2020