Podwyżki 2014 - Ocena okresowa - Reorganizacja Wydziału

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
I. W związku z nowelizacją Porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM, przesyłam pismo skierowane przez Prorektora ds. Kadr, prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego. W związku z przedmiotowym pismem uprzejmie proszę o:
  1. wypełnienie wyłącznie elektronicznej wersji Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego dostępnego na stronie www.arkusz.uwm.edu.pl,
  2. proszę nie drukować arkusza oceny - dane z arkusza zostaną pobrane automatycznie i przekazane komisji wydziałowej, która będzie zajmowała się podwyżkami w 2014 roku,
  3. w arkuszu należy wpisać wszystkie osiągnięcia zgodnie z terminami wskazanymi w piśmie Prorektora.
UWAGA!
WYPEŁNIENIE ARKUSZA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ JEST PODSTAWĄ DO UWZGLĘDNIENIA DANEJ OSOBY W RANKINGU WYDZIAŁOWYM, KTÓRY BĘDZIE PODSTAWĄ PRZYZNANIA PODWYŻKI W CZĘŚCI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU 2014.
 
II. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi oceny okresowej nauczycieli akademickich, przesyłam kryteria punktowe przyjęte przez Wydziałową Komisję Oceniającą w związku z oceną realizowaną w 2014 roku.
 
III. W związku z planowaną Reorganizacją Wydziału zapraszam adiunktów, asystentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 maja 2014 roku o godz. 9.00 w sali 2/P15. W przypadku kolizji terminu spotkania z innymi obowiązkami, w tym dydaktycznymi, proszę je przełożyć informując o tym wcześniej studentów. Planowany czas spotkania 3 godziny.
 
Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 
                                                                                                

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.