Newsletter 4/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. Uchwała Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 118 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Czytaj więcej.
 2. DECYZJA Nr 8/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. Czytaj więcej.
 3. DECYZJA Nr 7/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminu  kwalifikacyjnego oraz rozszerzenia wykazu dokumentów wymaganych do celów rekrutacyjnych na stacjonarne  studia doktoranckie z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej geodezja i kartografia. Czytaj więcej.
 4. DECYZJA Nr 4/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 07kwietnia 2014 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania wydziałowego systemu doskonalenia zawodowego ‘E-GeO’. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. Czytaj więcej.
 2. Informacja Prorektora ds. Kadr dotycząca podstawowych kwestii regulujących organizację pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. Ocena nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych. Czytaj więcej.
 4. System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego - elektroniczna wersja Uniwersyteckiego Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Wykłady otwarte w ramach programu ERASMUS PLUS. Czytaj więcej.
 2. KONFERENCJA SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI - dedykowaną pamięci prof. dr. hab. inż. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 3. XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich” nt. „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH  CENNYCH EKOLOGICZNIE”. Czytaj więcej.
 4. Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014. Czytaj więcej.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami” - 10-11.06.2014. Czytaj więcej.
 6. Konferencja w Czernihowie. Czytaj więcej.
 7. TERENOWE WARSZTATY METROPOLITALNE W KRAKOWIE. Czytaj więcej.
 8. Konferencja BioTech 2014. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.