Newsletter 2/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem  Czytaj więcej.
 2. ZarządzenieNr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku. Czytaj więcej.
 3. Decyzja Nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 107 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: programów rozwoju jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. DECYZJA Nr 2/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: Cennika Wypożyczania Sprzętu Geodezyjnego przez Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego.  Czytaj więcej.
 4. DECYZJA Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania wydziałowego systemu doskonalenia zawodowego ‘E-GeO’. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Ocenanauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych. Czytaj więcej.
 2. Kursy językowe. Czytaj więcej.
 3. System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego - elektroniczna wersja Uniwersyteckiego Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Konferencja "GIS w bezpieczeństwie" 20-21 marca. Czytaj więcej.
 2. Seminarium Naukowe nt. „Funkcjonowanie i modelowanie rynku nieruchomości – wybrane aspekty”. Zmiana terminu seminarium Czytaj więcej.
 3. Seminarium informacyjno-szkoleniowe „Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”  Czytaj więcej.
 4. Warsztaty KT 297_ Problematyka stosowania znormalizowanej metodyki w krajowych projektach geoinformacyjnych. Czytaj więcej.
 5. KONFERENCJA SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI.  Czytaj więcej.
 6. Konferencja Naukowa pt. "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.