Newsletter 07-10/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1.  UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 7. UCHWAŁA Nr 2  Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 8. UCHWAŁA Nr 943 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Czytaj więcej.
 9. UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej. Czytaj więcej.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 11. ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 12. ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”. Czytaj więcej.
 13. ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie  dokumentowaniai upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Czytaj więcej.
 14. ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 30 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 29 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy  o współpracy z TECHNICAL UNIVERSITY POLITECNICO DI BARI. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 16 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana.  Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 14 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2015/2016, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020,  szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 8 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Komisji ds. Kształcenia. Czytaj więcej.
 7. UCHWAŁA Nr 7 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji „Kolegium Dziekańskie” w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 8. UCHWAŁA Nr 6 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Komisji Etyki, Kolegium Wydawniczego i Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 9. UCHWAŁA Nr 5 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 10. UCHWAŁA Nr 4 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do organów doradczych Rektora i Senatu UWM w Olsztynie w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 11. UCHWAŁA Nr 3 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.
 12. UCHWAŁA Nr 2 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016 - 2020. Czytaj więcej.
 13. UCHWAŁA Nr 1 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 14. UCHWAŁA Nr  376 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego. Czytaj więcej.
 15. UCHWAŁA Nr  371 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawiezaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Roberta Wójcika, prof. UWM na stanowisko kierownika studiów podyplomowych z zakresu RENOWACJI I MODERNIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Czytaj więcej.
 16. UCHWAŁA Nr  370 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”  dr. inż. Jackowi Rapińskiemu. Czytaj więcej.
 17. UCHWAŁA Nr  369 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”  dr. inż. Dariuszowi Popielarczykowi.  Czytaj więcej.
 18. UCHWAŁA Nr  368 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Andrzejowi Bobojciowi. Czytaj więcej. UCHWAŁA Nr  367 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM jako kandydata na członka Rady Narodowego Centrum Nauki. Czytaj więcej.
 19. UCHWAŁA Nr 357 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych z zakresu renowacji i modernizacji obiektów budowlanych na kierunku „budownictwo”. Czytaj więcej.
 20. UCHWAŁA Nr  351 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z JOSIP JURAJ STROSSMAYERA UNIVERSITY OF OSIJEK (REPUBLIKA CHORWACJI). Czytaj więcej.
 21. DECYZJA nr 15/2016 Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2016 roku w sprawie weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji związanej z kształceniem i procesami zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 22. DECYZJA nr 14/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Geodetów „SCITUS”. Czytaj więcej.
 23. DECYZJA nr 13/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej.
 24. DECYZJA nr 12/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania opiekuna Naukowego Koła Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”.  Czytaj więcej.
 25. DECYZJA nr 11/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 września 2016 roku w sprawie  powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 26. DECYZJA nr 10/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie  zmiany decyzji nr 18 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2015 roku sprawie powołania opiekunów kół naukowych studentów z kierunku Budownictwo. Czytaj więcej.
 27. DECYZJA nr 9/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2016/2017. Czytaj więcej.
 28. DECYZJA nr 8/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Program Erasmus+. Czytaj więcej.
 2. Wyniki II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 3. Studenci z Olsztyna kartują Suwalszczyznę. Czytaj więcej.
 4. Pracownicy Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji na Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Czytaj więcej.
 5. Bezpłatne szkolenia bhp wg stanadrów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Czytaj więcej.
 6. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 7. Podwyżki 2017-2018. Czytaj więcej.
 8. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. KONFERENCJA JUBILEUSZOWA - 25 LAT GP - UAM POZNAŃ. Czytaj więcej.
 2. Otwarte seminarium naukowe nt.: „Wybrane zagadnienia funkcjonowania gminy w prawie i praktyce”. Czytaj więcej.
 3. XXII SEMINAR OF IASS POLISH CHAPTER "Lightweight Structures in Civil Engineering". Czytaj więcej.
 4. X KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU. Czytaj więcej.
                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.