Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w CDRŚK.

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego ogłasza konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w projekcie „Badanie niejednorodności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów polskimi stacjami radioteleskopu LOFAR”.

Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy Konsorcjum Naukowego , którego liderem jest  Uniwersytet Zielonogórski, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, a finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
w Krakowie, w ramach konkursu OPUS 15.

Przewidywany początek projektu: 01-15.02.2018 r.
Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 3000,00 zł/miesiąc  na okres 36 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Projekt gwarantuje także środki na zakup dla stypendysty komputera oraz udział w konferencjach naukowych. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

O stypendium mogą ubiegać się absolwenci lub doktoranci realizujący studia w zakresie: nauk fizycznych lub technicznych w dyscyplinach astronomii, geodezji, geofizyki lub Nauk o Ziemi.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, języków programowania oraz podstaw fizyki i astronomii.

Stypendysta będzie zajmował się prowadzeniem obserwacji pulsarów w stacji PL-612 Bałdy, wstępną analizą obserwacji, rozwojem oprogramowania do analizy pulsarów, automatyzacją procesu obliczeniowego oraz metod analiz.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
- list motywacyjny
- skany dyplomu(ów) oraz wypis przedmiotów wraz z ocenami
- CV zawierające osiągnięcia naukowe

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30.01.2019 r. w formie elektronicznej na adres kand@uwm.edu.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs-OPUS15”

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym zostanie dokonana wstępna ocena kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu osobiście lub za pomocą Skype w dn. 31.01.2019 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do 01.02.2019 r., a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie wgipb.uwm.edu.pl (zakładka Aktualności)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem CDRŚK prof. dr hab. inż. Andrzejem Krankowskim, prof. zw., mailowo: kand@uwm.edu.pl  lub telefonicznie pod numerem
+48 (89) 523-38-36

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy przez Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, zawartych w mojej ofercie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem
Warmińsko – Mazurskim z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach.  Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………………………………………
(miejscowość i data) (podpis osoby składającej dokumenty)

 

Prosimy także o zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim;
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6
  ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Podanie danych w oparciu o przepisy prawa w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, a  dane przetwarzane są za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora danych do ich przetwarzania
  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, zaś dane osoby wybranej w ramach rekrutacji na stypendystę przechowywane będą przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji.
 10.  Podanie danych zwartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.