IOS i ITS

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

  1. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:
   • 1) realizującego naukę na dwóch kierunkach/makrokierunkach/ specjalnościach,
    2) samodzielnie wychowującego dzieci,
    3) niepełnosprawnego,
    4) szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,
    5) znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego,
    6) będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową.
    7) odbywających część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.
  2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
  3. Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania.
  4. Okresem rozliczeniowym dla studentów wymienionych w pkt. 1 jest semestr lub rok akademicki.
  5. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
  6. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

  Indywidualny program studiów i program nauczania (ITS)

   1. Student, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (ITS).
   2. Szczegółowe zasady studiowania według ITS ustala i zatwierdza rada wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego. Rada wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Dziekan może wystąpić do komisji dydaktycznej wydziału o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.
   3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych.
   4. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia w szkole wyższej.
   5. Jeżeli student nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, dziekan występuje do rady wydziału o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.