INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017-2018 NA WGIPB UWM

   W sobotę 30 września 2017 roku na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana oraz  dyplomy absolwentom. Orszak złożony z członków Rady Wydziału, któremu przewodniczył Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, rozpoczął Inaugurację w Centrum Konferencyjnym.

uguracja Roku Akademickiego 2017/2018 z udziałem Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzego Jaroszewskiego (fot. Janusz Pająk)
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 z udziałem Prorektora ds. Nauki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzego Jaroszewskiego
(fot. Janusz Pająk)

   Dziekan, prof. Paweł Wielgosz, przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił nowy skład Kolegium Dziekańskiego, urzędujący od marca tego roku. W przemówieniu rozpoczynającym uroczystość znalazły się informacje na temat struktury organizacyjnej Wydziału, działalności naukowej, kształcenia oraz wiadomości dotyczące wyników rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Zaprezentowane zostały wybrane elementy programu rozwoju oraz działania prorozwojowe zaplanowane do realizacji w przyszłym roku akademickim.
   Po przemówieniu Dziekana, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka wykonał pieśń Gaudeamus, przystąpiono do immatrykulacji studentów pierwszego roku, wręczono również nominację ich opiekunom. Głos zabrał Prorektor ds. Nauki prof. Jerzy Jaroszewski, który w swoim przemówieniu pogratulował Dziekanowi osiągnięć Wydziału. W dalszej części uroczystości, Prorektor ds. Nauki i Dziekan prof. Paweł Wielgosz przystąpili do wręczenia odznaczeń  zasłużonym pracownikom Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Złoty laur otrzymał prof. Marek Ciak, srebrny laur otrzymali: prof. Jacek Rapiński, prof. Adam Senetra.
   Dziekan wręczył dyplom oraz czek na 10 tys. zł. prof. Witoldowi Rohm z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Laureatowi III edycji Konkursu im. Profesora Lubomira W. Barana.

Wręczenie nagrody przez Dziekana Wydziału prof. Pawła Wielgosza i prof. Roberta Duchnowskiego (fot. Janusz Pająk)
Wręczenie nagrody  przez Dziekana Wydziału prof. Pawła Wielgosza
i prof. Roberta Duchnowskiego (fot. Janusz Pająk)

   Prof. Witold Rohm został poproszony o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego nt. „Jak zostać geodetą po studiach geodezyjnych”.  Następnie rozpoczęło się uroczyste podziękowanie i pożegnanie zasłużonych pracowników naszego Wydziału, którzy odeszli na emeryturę: prof. Krzysztofa Świątka, prof. Ryszarda Cymermana, prof. Andrzeja Nowaka, prof. Chi Tran, prof. Zygmunta Paszottę.

Pożegnanie prof. Krzysztofa Świątka przez Dziekana Wydziału prof. Pawła Wielgosza (fot. Janusz Pająk)
Pożegnanie prof. Krzysztofa Świątka przez Dziekana Wydziału prof. Pawła Wielgosza
(fot. Janusz Pająk)

   Kolejnym punktem Inauguracji było wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Wręczenie dyplomów przez Dziekana Wydziału prof Pawła Wielgosza i Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Adę Wolny (fot. Janusz Pająk)
Wręczenie dyplomów przez Dziekana Wydziału prof. Pawła Wielgosza
i Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Adę Wolny (fot. Janusz Pająk)

   Po uroczystości wręczenia dyplomów, Dziekan poprosił o wystąpienie sponsorów i fundatorów nagród dla najlepszych studentów i absolwentów.

Wręczenie abselwentowi nagrody ufundowanej przez firmę Athenasoft przez Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy dr inż Jacka Zabielskiego (fot. Janusz Pająk)
Wręczenie abselwentowi WGIPB nagrody ufundowanej przez firmę Athenasoft, 
wręcza Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy dr inż. Jacek Zabielski (fot. Janusz Pająk)

   Inaugurację Roku Akademickiego 2017-2018 zakończyły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Chór im. prof. Wawrzyczka wykonał hymn uniwersytecki i tym samym zakończył uroczystość.

Zakończenie uroczystaści Inauguracji Roku Akademickiego 2017-2018 (fot. Janusz Pająk)
Zakończenie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2017-2018 (fot. Janusz Pająk)