Program Erasmus +

 • jest programem Unii Europejskiej adresowanym głównie do studentów i pracowników uczelni wyższych, ale również innych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających i współpracujących z uczelniami,
 • w Polsce uczestnikami tego programu mogą być zarówno szkoły wyższe państwowe, jak i niepaństwowe wpisane do rejestru MEN, posiadające tzw. Kartę Uczelni Erasmus,
 • celem programu jest ciągłe podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie współpracy międzynarodowej oraz wspieranie wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkoły Wyższej (ECHE) upoważniającą uczelnię do aplikowania o nowe środki na mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+

dr inż. Piotr Kosiński

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Instytut Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10, pok. 8
(89) 523 33 50
e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Studenci mogą studiować w niżej wymienionych ośrodkach. Okres trwania studiów: 4 - 6 miesięcy, nie więcej niż 12 miesięcy łącznie w ciągu studiów.

Kraj

Uczelnia

Okres umowy

Język

Okres wysyłania dokumentów do Uczelni

Liczba miejsc

Preferowany kierunek studiów na wydziale

Croatia

University of Osijek

2015-2021

English B2

1 July / 1 December

3

B

Czech RepublicBrno University of Technology2017-2021Czech B2/ English B231 May / 15 November2B

Germany

Technische Universitat Dresden

2014-2021

German/ English B2

15 July / 15 January

2

GiK


Greece
 
University of Patras2014-2021English B110 June/10 October2Dr GiK
Greece
Technological Education Institute of Western Greece
 
2016-2021English B130 June / 30 November3B
HungarBudapest University of Technology and Economic2016-2021English B215 May nomination, 30 May application/15 November nomination, 30 November application2B

Italy

Poltecnico di Bari

2014-2021

Italian B1

June/ November

2

GiK, B

ItalyUniversity of Trieste2014-2021English B1May/November2B, GP
IrelandLetterkenny Institute of Technology2016-2021English B11 May/1 November4B

Latvia

Latvia University of Agriculture

2014-2021

English B2

1 June/1 December

2

GP

Lithuania

Kauno kolegija University of Applied Sciences

2014-20

English B1

1 June/ 1 December

2

GiK

Lithuania

Vilniu Gediminas Technical University

2014-2020

English B2

10 May/ 30 November

2

GiK, B

NorwayNorwegian University of Science and Technology2016-2021English B2 / Norwegian5 May / 1 October2B

Portugal

Universidade de Lisboa

2014-2021

Portugese B1

30 June/ 31 October

2

GP

PortugalUniversidade do Porto2017-2019Portuguese B1/ English B131 May/ 15 October2B

Slovenia

University of Ljubljana

2014-2021

Slovenian/ English B2

15 May/ 15 November

2

GiK, GP, B

Spain

Universitat Poltecnica de Catalunya

2014-2019

Spanish/ English B2

1 July/ 20 December

4

GiK, B

Spain

Universidad de Leon

2014-2021

Spanish/ English B1

15 June/1 Decemeber

2

GiK, GP

Spain

Universitat Politecnica de Valencia

2014-2021

Spanish/ English B1

30 June/31 October

3

GiK, B

Turkey

Yildiz Technical University

2014-2021

English B1

15 May/ 15 October

1

GiK, B

United Kingdom

Oxford Brookes

2014-2021

IELTS/ TOEFL

mid May/mid October

2

GP, B

GiK: Kierunek Geodezja i Kartografia (Geodezja i Geoinformatyka, Geodezja i Szacowanie Nieruchomości)

GP: Kierunek Gospodarka Przestrzenna

B: Kierunek Budownictwo

Dr: Studia doktoranckie

Kryteria uczestnictwa studentów

 • zaliczenie pierwszego roku studiów w uczelni macierzystej (z wyjątkiem studentów II stopnia),
 • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów,
 • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (egzamin uczelniany dla chętnych do wyjazdu lub posiadane ceftyfikaty),
 • zapewnienie o możliwości współfinansowania pobytu za granicą z własnych środków,
 • kwalifikacja wydziałowa i zgoda dziekana na odbycie studiów za granicą.

Procedura wydziałowa wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus +

Rekrutacja Erasmus+ w roku akademicki 2018/2019
Na studia:
Do 10.12.2018 rekrutacja uzupełniająca na studia semestr letni 2018/2019
Do 28.02.2019 rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020
Na staże:
Do 10.01.2019 studenci i absolwenci zakwalifikowanych na wyjazdy na praktyki jako studenci
Do 25.04.2019 absolwenci zakwalifikowani na wyjazdy na praktyki jako absolwenci
Rekrutacja na studia poprzez system USOS, szczegółowe informacje u Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ dr inż. Piotra Kosińskiego, piotr.kosinski@uwm.edu.pl

Trwa ona od października do 15 marca każdego roku akademickiego, a w przypadku wolnych środków na stypendia, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia (semestr letni).

 1. Odwiedzić stronę Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) UWM  w celu zapoznania się z zasadami Programu i ogólną ofertą.
 2. Odwiedzić stronę Biura Współpracy z Zagranicą, zakładka wyjazdy na studia.
 3. Odwiedzić stronę wybranej uczelni zagranicznej w celu zorientowania się w ofercie programowej i organizacji studiów na uczelni.
 4. Wypełnić dwa formularze:
  1. formularz aplikacyjny dostępny na stronie BWZ, wydrukować i dostarczyć go do koordynatora (ten dokument zostanie przekazany do Biura).
  2. formularz (*.doc) ze zdjęciem, wysłać mailem i dostarczyć go do koordynatora (ten dokument zostanie u koordynatora). Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus, zarejestruje studenta na liście rekrutacyjnej oraz udzieli niezbędnych informacji.
 5. Wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem systemu USOS
 6. Komisja Wydziałowa dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów, przede wszystkim na podstawie średniej ocen.
 7. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez koordynatora wydziałowego oraz Dziekana.
 8. Zgłosić się na egzamin językowy – termin, miejsce i czas – wskazany przez BWZ.
 9. Po zakwalifikowania się na studia zagraniczne należy skompletować niżej wymienione dokumenty:
  1. Learning Agrement for Studies (LA)
  2. Zgoda Dziekana

(należy pamiętać, że Dziekan może wyrazić zgodę dopiero po zaliczeniu semestru przez studenta, wówczas dokument należy dostarczyć bezpośrednio do BWM)

Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu wysłania na uczelnię zagraniczną – realizacja Student we współpracy z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus

Dalsze postępowanie odbywać się będzie w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Po otrzymaniu dalszych dokumentów od uczelni zagranicznych Student organizuje samodzielnie pobyt i dojazd na uczelnię w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Po powrocie Student jest zobligowany spotkać się z Koordynatorem Wydziałowym ECTS w celu zaliczania przedmiotów do programu studiów.

 

Procedura wydziałowa wyjazdu na praktyki  w ramach Programu Erasmus +

Termin kwalifikacji w zależności od dat ustalonych harmonogramie działań w programie Erasmus+ na bieżący rok akademicki, dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) UWM.

Przed przystąpieniem do kwalifikacji należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie Biura Współpracy z Zagranicą, zakładka wyjazdy na praktyki.

Kwalifikacja wydziałowa polega na:

 • sporządzeniu listy kandydatów wyrażających chęć wyjazdu,
 • przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana, ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się na wyjazd na praktykę podejmowana jest przez Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+.

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:

 • znajomość języka obcego (instytucja przyjmująca określa język, w którym będzie prowadzona praktyka),
 • średnia ocen (określona przez wydział),
 • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i harmonogramem programu Erasmus UWM w Olsztynie,
 • dodatkowe kryteria np.: aktywność na uczelni – działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp.

Decydując się na realizację praktyk w ramach programu Erasmus+ należy uwzględnić zgodność praktyki z programem i kierunkiem studiów. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze powinna gwarantować nabycie kompetencji związanych z kierunkiem studiów studenta.

Będąc studentem ostatniego roku studiów należy zakończyć swoją praktykę przed uzyskaniem absolutorium.

Absolwenci muszą być zgłoszeni przez wydział na wyjazd jeszcze w trakcie ostatniego roku studiów.

Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 3 miesiące (musi być min. 90 dni)

UWM pracuje nad uruchomieniem rekrutacji do programu Erasmus za pośrednictwem systemu USOS, procedura może więc ulec zmianie!

Aby wyjechać na praktykę należy przygotować:

 • Formularz aplikacyjny wyjazdu na praktyki Erasmus+ Formularz wypełniasz komputerowo, potem podpisujesz i składasz u Twojego Koordynatora Wydziałowego w terminie podanym przez Koordynatora Wydziałowego. Następnie zostanie on przekazany przez Koordynatora do BWM. Praktyka może odbyć się w semestrze letnim lub w okresie wakacji letnich. Pamiętaj jednak, że praktyka musi zostać zakończona do dnia 30 września. Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji i potwierdzeniu Twojego przyjęcia przez instytucję zagraniczną w postaci Letter of intent, możesz przystąpić do przygotowania Learning Agreement for Traineeships (TA).
 • Letter of Intent , jest deklaracją chęci współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach programu Erasmus+ przy realizacji praktyk. Letter of intent nie jest wymagany w przypadku wyjazdu do instytucji, w której praktyki realizowane były w latach poprzednich.
 • Learning Agreement for Traineeships (TA), Jest to „Porozumieniu o programie praktyk”, które wypełniasz w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym lub Koordynatorem Uczelnianym (w przypadku wyjazdu absolwentów), a które zatwierdza instytucja przyjmująca. Dokument ten powinien być wypełniony w języku angielskim lub języku kraju, do którego wyjeżdżasz. Będzie on podstawą uznania i zaliczenia praktyki. W przypadku absolwentów TA, z ramienia UWM, podpisuje Koordynator Uczelniany programu Erasmus+.
 • Zgoda Dziekana (nie dotyczy absolwentów), jesteś zobligowany do uzyskania pisemnej zgody Dziekana na odbycie praktyki, w ramach programu Erasmus+. Przekazując podanie Dziekanowi musisz także przedstawić propozycję TA zawierającą program praktyk, jaki będziesz realizować w instytucji zagranicznej. Na tej podstawie Dziekan wyrazi zgodę na realizację praktyk za granicą.
 • Formularz danych bankowych, Formularz ten wypełniasz w celu umożliwienia przesłania odpowiedniej kwoty stypendium na Twoje konto osobiste. Formularz wypełniasz na komputerze i podpisany przekazujesz do BWM. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej BWM.

 

 

Zobacz

 

Pobierz