Egzamin dyplomowy

 

 

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE - EGZAMINY DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

Kierunek studiówRodzaj egzaminuTerminTerminTerminTerminTerminTerminTerminTermin
GiK, GP, Bmagisterski/
inżynierski
27.09.2019

19.09.2019

 B

16.09.2019

05.07.2019

B

05.07.201904.07.201903.07.2019

03.07.2019

B

 

 

Informacje dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych: (zobacz opis)

Zasady ogólne

 1. Egzamin dyplomowy może być: inżynierski lub magisterski.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, b) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 4. Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów określa rada wydziału. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).
 5. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Terminy egzaminów dyplomowych

 1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim).
 2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów.

-------------------
Terminy egzaminów dyplomowych podano powyżej. Późniejsze terminy egzaminów uzgadniane są w dziekanacie po uwzględnieniu opinii promotora nt. stopnia zaawansowania prac dyplomowych poszczególnych studentów.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części.
 2. W pierwszej części dyplomant przedstawia w formie PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ: temat pracy dyplomowej, cele i tezy pracy, zastosowane metody badawcze oraz referuje uzyskane wyniki - dotyczy tylko studiów drugiego stopnia.
 3. W drugiej części dyplomant, w drodze losowania, wybiera 2 zagadnienia egzaminacyjne spośród zagadnień kierunkowych oraz 1 zagadnienie z grupy zagadnień specjalnościowych. Udziela odpowiedzi na pytanie sformułowane przez recenzenta pracy dyplomowej oraz na uprzednio wylosowane pytania.
 4. Komisja egzaminacyjna ocenia udzielone przez dyplomanta odpowiedzi. Egzamin uważa się za zakończony wynikiem pozytywnym jeżeli student udzieli odpowiedzi ocenionej na ocenę co najmniej dostateczną na wszystkie zagadnienia.

Egzamin dyplomowy poprawkowy

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów (o ile student w okresie studiów nie powtarzał żadnego semestru) lub skreśleniu z listy studentów.
 4. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w dziale XIII regulaminu studiów.

Zobacz