Kalendarium WGiGP UWM w Olsztynie

7 lipca 1960 r.

zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego, powołują w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR w Olsztynie) Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rolnych (ZSGUR),

1 września 1960 r.

powołanie dr. inż. Witold Senissona, na stanowisko pierwszego kierownika ZSGUR,

1 października 1960 r.

rozpoczęcie działalności przez Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rolnych oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydatów na studia z zakresu geodezji i urządzeń rolnych,

1961 r.

utworzenie i objęcie kierownictwa przez mgr. inż. L. W. Barana nad Stacją Obserwacji Sztucznych Satelitów Ziemi, zarejestrowanie jej w Radzie Astronomicznej Akademii Nauk ZSRR i w organizacji COSPAR (Committee on Space Research),

1964 r.

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu inżyniera geodezji urządzeń rolnych przez pierwszych 53 absolwentów ZSGUR,

1966 r.

pierwsze awanse naukowo-zawodowe własnej kadry: docentura dr. inż. Witolda Senissona, uzyskanie stopni naukowych doktora nauk technicznych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przez magistrów L. W. Barana i A. Hopfera,

3 grudnia 1967 r.

przekształcenie Studium Geodezji Urządzeń Rolnych w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych (WGUR),

1970 r.

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych przez pierwszych 10 absolwentów WGUR,

1 września 1970 r.

przekształcenie WGUR na Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych (WGiUR),

26 listopada 1971 r.

uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa,

23 października 1972 r.

pierwsza obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Henryka Wójciak uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych,

24 czerwca 1975 r.

mgr inż. Adam Łyszkowicz jako pierwszy uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych,

22 lutego 1971 r.

utworzenie Zawodowego Studium Zaocznego oraz uruchomienie zaocznych magisterskich studiów uzupełniających,

1972 r.

przekształcenie WSR w Olsztynie na Akademię Rolniczo-Techniczną (ART Olsztyn), utworzenie przez dr. inż. Stanisława Oszczaka oraz profesora L. W. Barana – Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie,

1976 r.

uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego przez prof. dr. hab. Lubomira W. Barana,

1977 r.

uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego przez prof. dr. hab. Andrzeja Hopfera,

11 września 1978 r.

oddanie do użytku Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku k. Barczewa oraz Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, utworzonych m.in. z inicjatywy i przez profesora Lubomira Włodzimierza Barana oraz dr. inż. St. Oszczaka, późniejszego kierownika Stacji w latach 1971-1981,

1981 r.

objęcie przez profesora L. W. Barana członkostwa w Radzie Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN

1 lipca 1989 r.

uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”,

26 marca 1987 r.

nadanie przez Radę Państwa pierwszych w historii Wydziału tytułów naukowych profesora zwyczajnego dla profesorów L. W. Barana oraz A. Hopfera,

18 maja 1990 r.

nadanie przez Wydział pierwszego tytułu doktora habilitowanego dla dr. inż. Karola Szeliga, pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,

1 października 1990 r.

zastąpienie dotychczasowego kierunku: "geodezja urządzeń rolnych", kierunkiem: "geodezja i kartografia",

1 września 1992 r.

zmiana nazwy WGiUR na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (WGiGP), utworzenie na Wydziale studiów inżynierskich o specjalności "gospodarka przestrzenna i szacowanie nieruchomości",

1994 r.

wybranie przez Zgromadzenie Ogólne PAN profesora L. W. Barana na członka korespondenta PAN,

1 grudnia 1994 r.

włączenie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku do światowej sieci permanentnych stacji IGS (International GPS Service for Geodynamic),

1995 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Stanisława Oszczaka,

1 października 1997 r.

utworzenie czteroletniego studium doktoranckiego, uruchomienie nowego kierunku pięcioletnich studiów magisterskich "gospodarka przestrzenna",

1 października 1998 r.

uruchomienie nowego kierunku studiów licencjackich z "informatyki",

1 września 1999 r.

włączenie Wydziału do nowopowstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM Olsztyn),

20 września 1999 r.

pierwsze posiedzenie Rady WGiGP w strukturach UWM Olsztyn,

2000 r.

zlikwidowanie specjalności „gospodarka przestrzenna i szacowanie nieruchomości”, przy jednoczesnym utworzenie samodzielnego kierunku "gospodarka przestrzenna".

2001 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Ryszarda Źróbka,

2002 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Sabinę Źróbek, uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. Andrzeja Drożynera,

21 marca 2002 r.

członkowie Senatu podjęli uchwałę w sprawie nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Adamowi Chrzanowskiemu z Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, akt nadania odbył się 30 września 2002 r.,

2003 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Alojzego Wasilewskiego, powołanie czytelni wydziałowej oraz 2 bibliotek katedralnych,

2003-2004 r.

pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskana dla kształcenie na kierunku „geodezja i kartografia” i zgodnie z przepisami akredytowała kierunek studiów na 5 lat, przeprowadzenie przez Radę WGiGP nostryfikacji stopnia naukowego doktora uzyskanego przez Dorotę Alicję Grejner-Brzezińską z Ohio State University,

1 czerwca 2005 r.

nadanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tytułu doktora honoris causa dla Rektora Uniwersytetu w Bari – profesora Giovanni Girone,

2005 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Tomasza Bajerowskiego

2009 r.

pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskana dla kształcenie na kierunku „geodezja i kartografia” i zgodnie z przepisami akredytowała kierunek studiów na 5 lat

2011 r.

pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskana dla kształcenie na kierunku „gospodarka przestrzenna” i zgodnie z przepisami akredytowała kierunek studiów na 5 lat

2010 r.

ROK JUBILEUSZOWY - obchody 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

2012 r.

wybory na kadencję 2012-2016 (Zobacz).

2012 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż. Andrzeja Krankowskiego

2013 r.

uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr. hab. inż.Waldemara Kamińskiego

27.06.2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (zobacz)

27.06.2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (zobacz)

01.01.2015 r.

Nowa nazwa: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

03.07.2015 r.

prof. Jerzy Woźnicki - doktorem honoris causa UWM w Olsztynie


Źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionej literatury