Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji

STUDIA PODYPLOMOWE „Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 302,
tel. (0-89) 523-42-62; 89-523-36-08;

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.


Charakterystyka:
Na obecnym etapie stanu rynku nieruchomości pojawia się potrzeba upowszechnienia użyteczności prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby realizacji procesów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w urzędach jednostek samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, u przedsiębiorców wykonujących działania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: geodezji, kartografii, wyceny nieruchomości, czy doradztwa na rynku nieruchomości. Studia także mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej
i samorządowej zajmujących się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również poszerzenie horyzontów wiedzy innych osób specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości.

Program Studiów:
Zakres merytoryczny studiów określony został w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe obsługujące rynek nieruchomości - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku. Realizowany program studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi wykonywanymi na rzecz tych procedur w szeroko postrzeganej problematyce nieruchomościowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

220 godzin

Czas trwania:

2 semestry, system zjazdowy niestacjonarny, (11 zjazdów), sobota i niedziela. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio, co dwa - cztery tygodnie.

Kryteria rekrutacji:

Osoby posiadające wyższe wykształcenie – pierwszego lub drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.) niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji do Sekretariatu Studiów Podyplomowych i zarejestrowanie się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów www.irk.uwm.edu.pl

Przewidywany termin rozpoczęcia:

Po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób; szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów.

Terminy zgłoszeń:

Do 30 września i 31 marca. Dokumentacja powinna zawierać: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy (wzory dokumentów na stronie Instytutu GiGN).

Miejsce zajęć:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn: tel.  89-523-42-62, e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl

Planowana odpłatność:

4200 zł - płatne w dwóch lub w czterech równych ratach (pierwsza rata przed rozpoczęciem I-go semestru kolejne we wskazanych terminach).

Szczegółowe informacje:

Sekretarz Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie dr inż. Jan Kuryj;
tel. (89) 523-42-62; mail: jkuryj@uwm.edu.pl . www.uwm.edu.pl/igign

Do pobrania